[Home]SwedishTranslation

UseModWiki | RecentChanges | Preferences

A Swedish translation, created by ESOJ - hopefully working.

Note - to set up a Swedish wiki, you probably need to set the NonEnglish? configuration variable to 1.

Swedish remark: how about (a) changing "editera" to "ändra" (for consistency) or "redigera", and (b) changing occurrences of "%s loggfilen" to "loggfilen för %s" (or maybe "loggfilen %s" -- haven't checked how exactly these are used)? -- EraEriksson?

Good ideas. I've made a lot of changes, thanks a bunch to the original translator. (Feel free to revert any of the changes.) -- Sunnan

Q: Why are the dates after last edit etc not following the translation? Dan Koehl

A: Dates aren't translated, you need to apply WikiPatches/InternationalDateTime -- Peter Karlsson.

A2: Or you can apply WikiPatches/SwedishMonthNames.


I noticed some mistakes, and have prepared a /patch. Please incorporate it if you think it is reasonable -- Peter Karlsson.

I incorporated some of the things from the patch, still thinking about the others, good catches. --Sunnan


%Translate = split('\n',<<END_OF_TRANSLATION);
Could not create %s
Det gick inte att skapa %s
Showing revision %s
Det här är version %s
Revision %s not available
Version %s är inte tillgänglig
showing current revision instead
visar nuvarande version istället
Updates since %s
Ändringar sedan %s
Updates in the last %s day
Ändringar den %s senaste dagen
Updates in the last %s days
Ändringar de %s senaste dagarna
Could not open %s log file
Det gick inte att öppna %s loggfilen
Error was
Felet var
Note: This error is normal if no changes have been made.
Observera: Det här felet är normalt, om inga ändringar är gjorda.
Could not open old %s log file
Det gick inte att öppna den gamla %s loggfilen
for %s only
endast för %s
%s day
%s dag
%s days
%s dagar
List new changes starting from
Lista nya ändringar från och med
No updates since %s
Inga ändringar sedan %s
Page generated %s
Sidan skapad %s
(edit)
(ändring)
(diff)
(visa ändringar)
changes
ändringar
History of %s
Historia för %s
Revision %s
Version %s
View
Se
Edit
Ändra
Diff
Visa ändringar
by
av
Preferences
Inställningar
Random Page
Slumpmässigt vald sida
ID %s
ID %s
from %s
från %s
[Home]
[Startsida]
redirected from %s
automatiskt hitskickad från %s
Edit revision %s of this page
Ändra version %s av den här sidan
Edit text of this page
Ändra texten på den här sidan
This page is read-only
Den här sidan går inte att ändra
View other revisions
Se andra versioner
View current revision
Se aktuell version
Last edited
Senast ändrad
Edited
Ändrad
Warning
Varning
Database is stored in temporary directory %s
Databasen är sparad i den tillfälliga katalogen %s
Search:
Sök:
Your browser should go to the %s page.
Din webbläsare borde gå till sidan %s.
If it does not, click %s to continue.
Om den inte gör det, klicka på %s för att fortsätta.
Thanks for editing...
Tack för ändringen.
Thank you for editing %s.
Tack för ändringen av %s.
Link to another page...
Länk till en annan sida...
Follow the %s link to continue.
Följ länken %s för att fortsätta.
alternate
alternativ
search
sök
major diff
stor ändring
minor diff
liten ändring
author diff
författarändring
major
större
minor
mindre
author
författares
(The revisions are identical or unavailable.)
(Versionerna är likadana eller inte tillgängliga)
no other diffs
inga andra ändringar
No diff available.
Det finns ingen ändring.
Difference (from revision %s to current revision)
Skillnader (mellan version %s och den aktuella versionen)
No diff available--this is the first %s revision.
Det finns inga andra versioner tillgängliga -- det här är första versionen av %s.
Difference (from prior %s revision)
Ändringar (från tidigare versionen %s)
Changed:
Ändrat:
Removed:
Borttaget:
Added:
Tillagt:
Describe the new page here.
Skriv den nya sidan här.
Bad page version (or corrupt page).
Felaktig version av sidan (eller trasig sida)
cant write %s
kan inte skriva %s
Page name is too long: %s
Sidans namn är för långt: %s
Page name may not contain space characters: %s
Sidans namn får inte innehålla mellanslag: %s
Too many / characters in page %s
Sidan %s innehåller för många /-tecken
Invalid Page %s (subpage without main page)
Ogiltig sida %s (undersida utan huvudsida) 
Invalid Page %s (missing subpage name)
Ogiltig sida %s (undersidan saknar namn) 
Invalid Page %s (/ not allowed)
Ogiltig sida %s (/ är inte tillåtet) 
Invalid Page %s
Ogiltig sida %s
Invalid Page %s (must not end with .db)
Ogiltig sida %s (får inte sluta med .db) 
Invalid Page %s (must not end with .lck)
Ogiltig sida %s (får inte sluta med .lck) 
can not make %s
kan inte skapa %s
Can not open %s
Kan inte öppna %s
Invalid action parameter %s
Ogiltig parameter %s
Invalid URL.
Ogiltig URL.
Editing Denied
Ändringen är inte tillåten
Editing not allowed: user, ip, or network is blocked.
Ändringen är inte tillåten: användare, ip-adress eller nätverk är blockerat.
Contact the wiki administrator for more information.
För mer information, kontakta wiki-administratören.
Editing not allowed: %s is read-only.
Ändring ej tillåten: %s är bara till för läsning och går inte att ändra
Editing %s
Ändrar %s
Editing revision %s of
Ändrar version %s av
Editing old revision %s.
Ändrar den gamla versionen %s.
Saving this page will replace the latest revision with this text.
Sparande av den här sidan kommer att ersätta den senaste versionen med den här texten.
Edit Conflict!
Ändringskonflikt!
(This is a new conflict)
(Det här är en ny konflikt)
Someone saved this page after you started editing.
Någon har sparat den här sidan efter att du började ändra på den.
The top textbox contains the saved text.
Den översta textrutan innehåller den sparade texten.
Only the text in the top textbox will be saved.
Bara texten i den översta textrutan kommer att sparas.
Scroll down to see your edited text.
I textboxen nedanför kan du se din ändrade text.
Last save time:
Senast sparad:
Current time is:
Nuvarande tid:
Summary:
Sammanfattning:
This change is a minor edit.
Är det här en liten ändring?
Send email notification that %s has been changed.
Skicka epost-meddelande om att %s har ändrats.
Save
Spara
Your user name is
Ditt användarnamn är
Visit %s to set your user name.
Besök %s för att välja ett användarnamn.
Preview
Förhandsgranska
This is the text you submitted:
Det här är den text som du har skickat in:
Preview:
Förhandsgranskning:
NOTE: This preview shows the revision of the other author.
Observera: Den här förhandsgranskningen visar ändringar av den andra skribenten.
Preview only, not yet saved
Det här är bara en förhandsgranskning, det är inte sparat ännu
Editing Preferences
Ändring av inställningar
User Information:
Användarinformation:
Your User ID number: %s
Ditt användarnummer: %s
UserName:
Användarnamn:
(blank to remove, or valid page name)
(tomt för att ta bort, eller giltigt sidnamn)
Set Password:
Välj lösenord:
(blank to remove password)
(tomt för att ta bort lösenord)
Passwords allow sharing preferences between multiple systems.
Lösenord ger dig möjlighet att ha samma inställningar mellan olika datorer.
Passwords are completely optional.
Det är helt valfritt att använda lösenord.
Administrator Password:
Administratörslösenord:
(Administrator passwords are used for special maintenance.)
(Administratörslösenord används för speciella inställningar och underhåll.)
Include this address in the site email list.
Inkludera denna adress i sajtens epostlista.
(Uncheck the box to remove the address.)
(Avmarkera kryssrutan för att ta bort adressen.)
Email Address:
Epostadress:
Default days to display:
Förvalt antal dagar att visa:
Most recent changes on top
De senaste ändringarna finns högst upp
Show all changes (not just most recent)
Visa alla ändringar (inte bara de senaste)
Hide minor edits
Dölj mindre ändringar
Show minor edits
Visa mindre ändringar
Show only minor edits
Visa bara mindre ändringar
Minor edit display:
Visning av mindre ändringar:
Use "changes" as link to history
Använd "Ändringar" som en länk till versionshistoriken
Differences:
Ändringar:
Show (diff) links on %s
Visa (Ändringar)-länkar på %s
Show differences on all pages
Visa ändringar på alla sidor
No differences on %s
Inga ändringar på %s
Major
Stor
Minor
Liten
Author
Författare
Default difference type:
Förvald ändringstyp:
Misc:
Övrigt:
Server time:
Servertid:
Time Zone offset (hours):
Tidszonsskillnad (i timmar):
Use 100% wide edit area (if supported)
Använd 100% bred textruta (om det går)
Edit area rows:
Ändra rader i rutan:
columns:
Kolumner:
Show link bar on top
Visa länklista i sidhuvud
Add "Random Page" link to link bar
Visa "Slumpmässigt vald sida"-länken i länklista
Saving Preferences
Sparar ändringar
Invalid UserID %s, preferences not saved.
Ogiltigt användarnummer %s, inställningarna sparades inte.
(Preferences require cookies, but no cookie was sent.)
(Inställningar kräver kakor (cookies), men ingen kaka skickades.)
UserName removed.
Användarnamnet har blivit borttaget.
Invalid UserName %s: not saved.
Användarnamnet %s är ogiltigt, det sparas inte.
UserName must be 50 characters or less. (not saved)
Användarnamn får inte ha mer än 50 tecken.
UserName %s saved.
Användarnamnet %s är sparat.
Password removed.
Lösenordet har blivit borttaget.
Password changed.
Lösenord har ändrats.
Administrator password removed.
Administratörslösenordet har blivit borttaget.
Administrator password changed.
Administratörslösenordet har ändrats.
User has administrative abilities.
Användaren har administratörsrättigheter.
User has editor abilities.
Användaren har redaktörsrättigheter.
User does not have administrative abilities.
Användaren har inte administratörsrättigheter.
(Password does not match administrative password(s).)
(Lösenordet matchar inte något administratörslösenord.)
Local time:
Lokal tid:
Preferences saved.
Inställningarna sparade.
Could not read from %s:
Det gick inte att läsa från %s:
Could not get mail lock
Det gick inte att få epostspärr
Could not append to %s:
Det gick inte att lägga till i %s:
Could not overwrite %s:
Det gick inte att skriva över %s:
Index of all pages
Index över alla sidor
Login
Login
User ID number:
Användarnummer:
Password:
Lösenord:
Login Results
Inloggningsresultat
Login for user ID %s complete.
Inloggning för användarnummer %s slutförd.
Login for user ID %s failed.
Inloggning för användarnummer %s misslyckades.
Could not get user-ID lock
Det gick inte att skapa spärr för användarnummer.
Search for: %s
Sök efter: %s
%s pages found:
%s sidor hittade:
Full Link List
Lista över alla länkar
Editing not allowed for %s.
Ändringar av %s är inte tillåtna.
SampleUndefinedPage
ExempelNamnlösSida
%s cannot be defined.
%s kan inte definieras.
Sample_Undefined_Page
Exempel_Namnlös_Sida
[[%s]] cannot be defined.
[[%s]] kan inte definieras.
Could not get editing lock
Det gick inte att skapa editeringsspår
Normal Unlock.
Normal upplåsning.
Removing edit lock
Tar bort editeringsspärr
This operation may take several seconds...
Den här operationen kan ta flera sekunder...
Forced Unlock.
Tvingad upplåsning
%s log error:
%s logg-fel:
can not write diff_log
det går inte att skriva ändringslogg
Maintenance on all pages
Underhåll av alla sidor
Maintenance not done.
Underhåll inte utfört.
(Maintenance can only be done once every 12 hours.)
(Underhåll kan bara göras en gång var tolfte timme.)
Remove the "maintain" file or wait.
Ta bort filen "maintain" eller vänta
Could not get maintain-lock
Det gick inte att skapa underhållsspärr
Processing rename/delete commands:
Går igenom byt namn/radera-kommandon:
This operation is restricted to site editors only...
Den här operationen får bara redaktörerna utföra.
This operation is restricted to administrators only...
Den här operationen får bara administratörerna utföra.
Set or Remove global edit lock
Ställ eller ta bort global ändringsspärr
Edit lock created.
En ändringsspärr är skapad.
Edit lock removed.
Ändringsspärren är borttagen.
Set or Remove page edit lock
Ställ eller ta bort sidändringsspärr.
Missing page id to lock/unlock...
Sid-id för att spärra/låsa upp saknas.
Lock for %s created.
En spärr för %s är skapad.
Lock for %s removed.
Spärr för %s har blivit borttagen.
END_OF_TRANSLATION

UseModWiki | RecentChanges | Preferences
Edit text of this page | View other revisions | Search MetaWiki
Last edited January 6, 2013 1:59 pm by JuanmaMP (diff)
Search: