[Home]PolishTranslation

UseModWiki | RecentChanges | Preferences

UseMod script needs one change to use it with Polish alphabet. The $FS variable must not be \xb3 as it is, because in iso-8859-2 code page this space is occupied by much needed latin small letter l with stroke. Change it to something else -- \xb2 works good for me.


After expressing some interests here in a Polish translation, I received the following letter in the mail from Krzysztof Jasiutowicz. In it, he attaches a Polish translation. Although I could not reply to him successfully via his email address, I think the general intention is to share. So I'm posting this here. -- MatthewSimpson

Hello,

Sorry for (probably) terrible delay but you seemed interested in
Polish translation of Usemod wiki. I've recently read about your interest on
usemod wiki site.

If still interested please find attached zipped file with polski.pl
for usemod 0.92 it is being used at
http://ceti.pl/~kpjas/cgi-local/wiki.cgi

Best regards,
kpj.

Krzysztof P. Jasiutowicz, M.D
Czestochowa, Poland ...
Polish Healthcare : http://healthcare.of.pl/


# Polish translation by Krzysztof P. Jasiutowicz <kpjas@ceti.pl>
# RecentChanges
# Ostatnie zmiany
%Translate = split('\n',<<END_OF_TRANSLATION);
Could not create %s
Nie można utworzyć %s
Showing revision %s
Pokazuję wersję %s
Revision %s not available
Wersja %s niedostępna
showing current revision instead
pokazuję aktualną wersję zamiast tego
Updates since %s
Uaktualnienia od %s
Updates in the last %s day
Uaktualnienia w ciągu %s dnia
Updates in the last %s days
Uaktualnienia w ciągu %s dni
Could not open %s log file
Nie można otworzyć %s plik logu
Error was
Bąd to
Note: This error is normal if no changes have been made.
Uwaga: Ten bąd występuje jeśli nie dokonano zmian.
Could not open old %s log file
Nie można otworzyć dawnego %s pliku log
for %s only
tylko do %
%s day
%s dzień
%s days
%s dni
List new changes starting from
Wypisz nowe zmiany zaczynając od
No updates since %s
Bez zmian od %s
Page generated %s
Strona utworzona %s
(edit)
(edytuj)
(diff)
(dokonane zmiany)
changes
zmian(y)
History of %s
% Historia zmian
Revision %s
Wersja %s
View
Zobacz
Edit
Edycja
Diff

by
-
Preferences
Opcje
Random Page
Strona wybrana losowo
ID %s
%s ID
from %s
z %s
[Home]
[Strona domowa]
redirected from %s
przekierowanie z %s
Edit revision %s of this page
Edytuj wersję %s tej strony
Edit text of this page
Edycja tej strony
This page is read-only
To strona tylko do odczytu
View other revisions
Zobacz inne wersje
View current revision
Zobacz aktualną wersję
Last edited
Ostatnio zmieniona :
Edited
Zmieniona
Warning
Ostrzeżenie
Database is stored in temporary directory %s
Baza danych jest utrzymywana w katalogu tymczasowym %s
Search:
Szukaj:
Your browser should go to the %s page.
Przeglądarka powinna przejść do strony %s.
If it does not, click %s to continue.
W przeciwnym razie, kliknij %s by przejść.
Thanks for editing...
Dziękuję za wprowadzenie zmian...
Thank you for editing %s.
%s dziękuję za wprowadzenie zmian.
Link to another page...
Link do innej strony...
Follow the %s link to continue.
Kliknij link %s by przejść dalej.
alternate
alternatywny
search
szukanie
major diff
duże zmiany
minor diff
mae zmiany
author diff
diff autorów
major
dużej
minor
maej
author
autor
(The revisions are identical or unavailable.)
(Wersje są identyczne lub niedostępne.)
no other diffs
nie ma innych diffów
No diff available.
Nie ma żadnego diffa.
Difference (from revision %s to current revision)
Różnica (między wersją %s i aktualną wersją)
No diff available--this is the first %s revision.
Nie ma historii zmian--to jest pierwsza %s wersja.
Difference (from prior %s revision)
Różnica (w por. do wersji %s)
Changed:
Zmienione:
Removed:
Usunięte:
Added:
Dodane:
Describe the new page here.
Wpisz tutaj treść nowej strony.
Bad page version (or corrupt page).
Nieprawidowa wersja strony (lub strona uszkodzona).
cant write %s
nie można zapisać %s
Page name is too long: %s
Nazwa strony jest za duga: %s
Page name may not contain space characters: %s
Nazwa strony nie może zawierać spacji: %s
Too many / characters in page %s
Za dużo znaków / na stronie %s
Invalid Page %s (subpage without main page)
Nieprawidowa strona %s (podstrona bez strony gównej)
Invalid Page %s (missing subpage name)
Nieprawidowa strona %s (brakująca nazwa podstrony)
Invalid Page %s (/ not allowed)
Strona nieprawidowa %s (/ niedopuszczalne) 
Invalid Page %s
Strona nieprawidowa %s
Invalid Page %s (must not end with .db)
Strona nieprawidowa %s (nie może mieć zakończenia .db)
Invalid Page %s (must not end with .lck)
Strona nieprawidowa %s (nie może mieć zakończenia .lck)
can not make %s
nie można utworzyć %s
Can not open %s
Nie można otworzyć %s
Invalid action parameter %s
Nieprawidowy parametr %s do wykonania
Invalid URL.
Nieprawidowy URL.
Editing Denied
Edycja wzbroniona
Editing not allowed: user, ip, or network is blocked.
Editing wzbroniona: użytownik, IP lub sieć jest zablokowana. 
Contact the wiki administrator for more information.
Proszę skontaktować się z administratorem wiki.
Editing not allowed: %s is read-only.
Edycja wzbroniona: %s tylko do odczytu.
Editing %s
%s - Edycja
Editing revision %s of
Edycja wersji %s 
Editing old revision %s.
Edycja starej wersji %s.
Saving this page will replace the latest revision with this text.
Zapis tej strony zastąpi ostatnią wersję tym tekstem.
Edit Conflict!
Konflikt edycji!
(This is a new conflict)
(Nowy konflikt)
Someone saved this page after you started editing.
Ktoś zapisa tę stronę po rozpoczęciu edycji przez ciebie. 
The top textbox contains the saved text.
Górna ramka zawiera zapisany tekst.
Only the text in the top textbox will be saved.
Tylko tekst z gornej ramki zaostanie zapisany.
Scroll down to see your edited text.
Przesuń w dó by zobaczyć edytowany przez ciebie tekst.
Last save time:
Ostatni zapis:
Current time is:
Aktualny czas:
Summary:
Posumowanie:
This change is a minor edit.
To tylko drobna zmiana.
Send email notification that %s has been changed.
Wyślij zawiadomienie o zmianie %s.
Save
Zapisz
Your user name is
Twój identyfikator to
Visit %s to set your user name.
Wejdź w %s by zmienić identyfikator
Preview
Podgląd
This is the text you submitted:
Ten tekst zosta umieszczony:
Preview:
Podgląd:
NOTE: This preview shows the revision of the other author.
UWAGA: Ten widok pokazuje wersję innego autora.
Preview only, not yet saved
Tylko podgląd, niezapisane
Editing Preferences
Edycja Opcji
User Information:
Informacje o użytowniku:
Your User ID number: %s
Twój numer identyfikacyjny: %s
UserName:
Nazwa użytownika:
(blank to remove, or valid page name)
(puste pole by usunąć lub wpisz poprawną nazwę strony)
Set Password:
Ustalanie hasa:
(blank to remove password)
(puste pole by usunąć haso)
Passwords allow sharing preferences between multiple systems.
Hasa umożliwiają posiadanie wasnych ustawień na różnych komputerach.
Passwords are completely optional.
Hasa są cakowicie dowolne.
Administrator Password:
Haso administratora:
(Administrator passwords are used for special maintenance.)
(Hasa administratora są używane do celów wewnętrznych.)
Include this address in the site email list.
Doącz ten adres do listy wyskowej tego serwisu.
(Uncheck the box to remove the address.)
(Usuń zaznaczenie by usunąć adres.)
Email Address:
Adres e-mail:
Default days to display:
Domyślna ilość pokazywanych dni:
Most recent changes on top
Najnowsze zmiany na górze
Show all changes (not just most recent)
Pokaż wszystkie zmiany (nie tylko najnowsze)
Hide minor edits
Schowaj drobne zmiany
Show minor edits
Pokaż drobne zmiany
Show only minor edits
Pokazuj tylko drobne zmiany
Minor edit display:
Wykaz drobnych zmian:
Use "changes" as link to history
Użyj "zmiany" jako link do historii
Differences:
Różnice:
Show (diff) links on %s
Pokaż linki (diff) %s
Show differences on all pages
Pokazuj różnice na wszystkich stronach
No differences on %s
Nie ma różnic %s
Major
Duża
Minor
Drobna
Author
Autor
Default difference type:
Domyślny typ różnicowania:
Misc:
Inne:
Server time:
Czas na serwerze:
Time Zone offset (hours):
Przesunięcie strefy czasowej (godz):
Use 100% wide edit area (if supported)
Używaj 100% pola edycji (jeśli możliwe)
Edit area rows:
Ilość linii pola edycji:
columns:
kolumn:
Show link bar on top
Pokazuj linki u góry
Add "Random Page" link to link bar
Dodaj link "Strona losowa"
Saving Preferences
Zapis opcji
Invalid UserID %s, preferences not saved.
Nieprawidowy identyfikator użytownika %s, opcje nie zapisane.
(Preferences require cookies, but no cookie was sent.)
(Opcje wymagają ciasteczek, a żadne nie zostao wysane.)
UserName removed.
Użytkownik usunięty.
Invalid UserName %s: not saved.
Nieprawidowy identyfikator %s: nie zapisane.
UserName must be 50 characters or less. (not saved)
Identyfikator musi mieć najwyżej 50 znaków. (nie zapisane)
UserName %s saved.
Identyfikator %s zapisany.
Password removed.
Haso usunięte.
Password changed.
Haso zmienione.
Administrator password removed.
Haso administratora usunięte.
Administrator password changed.
Haso administratora zmienione.
User has administrative abilities.
Użytkownik ma uprawnienia administratora.
User has editor abilities.
Użytkownik ma uprawnienia edycyjne.
User does not have administrative abilities.
Użytkownik nie ma uprawnień administratora.
(Password does not match administrative password(s).)
(Haso nie pasuje do hasa(hase) administratora.
Local time:
Czas lokalny:
Preferences saved.
OPcje zapisane.
Could not read from %s:
Odczyt z %s niemożliwy:
Could not get mail lock
Mail lock niemożliwy
Could not append to %s:
Nie można dopisać do %s:
Could not overwrite %s:
Nie można nadpisać %s:
Index of all pages
Katalog wszystkich stron
Login
Logowanie
User ID number:
Numer identyfikacyjny użytownika:
Password:
Haso:
Login Results
Wynik logowania
Login for user ID %s complete.
Logowanie użytownika %s zakończone.
Login for user ID %s failed.
Logowanie użytownika %s nieudane.
Could not get user-ID lock
Nie można uzyskać blokady użytownika
Search for: %s
Szukaj : %s
%s pages found:
Ilość znalezionych stron %s: 
Full Link List
Pena lista linków
Editing not allowed for %s.
Edycja %s niedozwolona.
SampleUndefinedPage
PrzykadowaStrona
%s cannot be defined.
Nie można zdefiniować %s.
Sample_Undefined_Page
Przykadowa_Strona
[[%s]] cannot be defined.
Nie można zdefiniować [[%s]]
Could not get editing lock
Nie można uzyskać blokady edycji
Normal Unlock.
Prawidowe odblokowanie.
Removing edit lock
Usuwanie blokady edycji
This operation may take several seconds...
Ta operacja może zająć kilka sekund...
Forced Unlock.
Odblokowanie siowe.
%s log error:

can not write diff_log
nie można zapisać do diff_log
Maintenance on all pages
Serwisowanie wszystkich stron
Maintenance not done.
Serwisowanie nie wykonane.
(Maintenance can only be done once every 12 hours.)
(Serwisowanie można wykonywać tylko raz na 12 godz.)
Remove the "maintain" file or wait.
Usuń plik "maintain" lub zaczekaj.
Could not get maintain-lock
Nie można uzyskać blokady serwisowania.
Processing rename/delete commands:
Wykonuję polecenia zmiany nazwy/usuwania:
This operation is restricted to site editors only...
Ta czynność jest zastrzeżona tylko dla edytorów...
This operation is restricted to administrators only...
Ta czynność jest zastrzeżona tylko dla administratora...
Set or Remove global edit lock
Ustaw lub usuń globalną blokadę edycji
Edit lock created.
Blokada edycji utworzona.
Edit lock removed.
Blokada edycji usunięta.
Set or Remove page edit lock
Ustaw lub usuń blokada edycji strony
Missing page id to lock/unlock...
Brak id strony do blokady/odblokowania...
Lock for %s created.
Blokada dla %s utworzona.
Lock for %s removed.
Blokada dla %s usunięta.
END_OF_TRANSLATION


UseModWiki | RecentChanges | Preferences
Edit text of this page | View other revisions | Search MetaWiki
Last edited March 4, 2006 9:44 am by nat.unipol.net.pl (diff)
Search: