[Home]NorwegianTranslation

UseModWiki | RecentChanges | Preferences

A Norwegian translation, begun by KentDahl?.

This is based on the SwedishTranslation by ESOJ, which saved me alot of (brain) work.

As of yet, this translation hasn't been extensively tested. See UseModWiki/Translations for info on how to use it.

CategoryTranslation


%Translate = split('\n',<<END_OF_TRANSLATION);
Could not create %s
Kunne ikke lage %s
Showing revision %s
Viser versjon %s
Revision %s not available
Versjon %s er ikke tilgjengelig
showing current revision instead
viser nåværende versjon i stedet
Updates since %s
Endringer siden %s
Updates in the last %s day
Endringer i den siste %s dagen
Updates in the last %s days
Endringer de siste %s dagene
Could not open %s log file
Kunne ikke åpne %s loggfilen
Error was
Feilen var
Note: This error is normal if no changes have been made.
OBS: Denne feilen er helt vanlig, dersom ingen endringer ble gjort.
Could not open old %s log file
Kunne ikke åpne den gamle %s loggfilen
for %s only
kun for %s
%s day
%s dag
%s days
%s dager
List new changes starting from
List nye endringer fra og med
No updates since %s
Ingen endringer siden %s
Page generated %s
Siden ble laget %s
(edit)
(endre)
(diff)
(endringer)
changes
Endringer
History of %s
Historien til %s
Revision %s
Versjon %s
View
Vis
Edit
Endre
Diff
Vis endringer
by
av
Preferences
Innstillinger
Random Page
Tilfeldig side
ID %s
ID %s
from %s
fra %s
[Home]
[Startsiden]
redirected from %s
videresendt fra %s
Edit revision %s of this page
Endre versjon %s av denne siden
Edit text of this page
Endre teksten på denne siden
This page is read-only
Denne siden kan kun leses
View other revisions
Vise andre versjoner
View current revision
Vis nåværende versjon
Last edited
Sist endret
Edited
Endret
Warning
Advarsel
Database is stored in temporary directory %s
Databasen er lagret i den midlertidige katalogen %s
Search:
Søk:
Your browser should go to the %s page.
Din webbleser burde gå til siden %s.
If it does not, click %s to continue.
Hvis den ikke gjør det, klikk på %s for å fortsette.
Thanks for editing...
Takk for endringen.
Thank you for editing %s.
Takk for endringen av %s
Link to another page...
Lenke til en annen side ...
Follow the %s link to continue.
Følg lenken %s for å fortsette.
alternate
alternativ
search
søk
major diff
stor endring
minor diff
liten endring
author diff
forfatterendring
major
stor
minor
liten
author
forfatter
(The revisions are identical or unavailable.)
(Versjonene er identiske eller utilgjengelige.)
no other diffs
ingen andre endringer
No diff available.
Ingen endring tilgjengelig
Difference (from revision %s to current revision)
Forskjeller (fra versjon %s til nåværende versjon)
No diff available--this is the first %s revision.
Ingen endringer tilgjengelig -- dette er første versjon av %s
Difference (from prior %s revision)
Endringer (fra den tidligere versjonen %s)
Changed:
Endret:
Removed:
Fjernet:
Added:
Lagt til:
Describe the new page here.
Skriv den nye siden her.
Bad page version (or corrupt page).
Feilaktig sideversjon (eller korruptert side)
cant write %s
kan ikke skrive %s
Page name is too long: %s
Sidens navn er for langt: %s
Page name may not contain space characters: %s
Sidens navn kan ikke inneholde mellomrom: %s
Too many / characters in page %s
Siden %s inneholder for mange /-tegn
Invalid Page %s (subpage without main page)
Ugyldig side %s (underside uten hovedside)
Invalid Page %s (missing subpage name)
Ugyldig side %s (underside mangler) 
Invalid Page %s (/ not allowed)
Ugyldig side %s (/ ikke tillatt) 
Invalid Page %s
Ugyldig side %s
Invalid Page %s (must not end with .db)
Ugyldig side %s (kan ikke slutte på .db) 
Invalid Page %s (must not end with .lck)
Ugyldig side %s (kan ikke slutte på .lck) 
can not make %s
kan ikke lage %s
Can not open %s
Kan ikke åpne %s
Invalid action parameter %s
Ugyldig parameter til kommando %s
Invalid URL.
Ugyldig URL.
Editing Denied
Endring nektet
Editing not allowed: user, ip, or network is blocked.
Endring ikke tillatt: bruker, IP-addresse eller nettverk er blokkert.
Contact the wiki administrator for more information.
For mer informasjon, kontakt wiki-administratoren
Editing not allowed: %s is read-only.
Endring ikke tillatt: %s er kun ment å leses.
Editing %s
Endrer %s
Editing revision %s of
Endrer versjon %s av
Editing old revision %s.
Endrer den gamle versjonen %s.
Saving this page will replace the latest revision with this text.
Lagring av denne siden vil overskrive den siste versjonen med denne teksten.
Edit Conflict!
Endringskonflikt!
(This is a new conflict)
(Dette er en ny konflikt)
Someone saved this page after you started editing.
Noen har lagret denne siden etter at du begynte å endre på den.
The top textbox contains the saved text.
Den øverste tekstboksen inneholder den lagrede teksten.
Only the text in the top textbox will be saved.
Bare teksten i den øverste tekstboksen vil bli lagret.
Scroll down to see your edited text.
Rull ned for å se din endrede tekst.
Last save time:
Sist lagret:
Current time is:
Klokken er:
Summary:
Sammendrag:
This change is a minor edit.
Dette er en liten endring.
Send email notification that %s has been changed.
Send e-post om at %s har blitt endret.
Save
Lagre
Your user name is
Ditt brukernavn er 
Visit %s to set your user name.
Klikk på %s for å sette brukernavnet ditt.
Preview
Forhåndsvis
This is the text you submitted:
Dette er teksten du har bidratt med:
Preview:
Forhåndsvisning:
NOTE: This preview shows the revision of the other author.
OBS: Denne forhåndsvisningen viser enderingene den andre forfatteren har gjort.
Preview only, not yet saved
Kun forhåndsvisning, har ikke lagret ennå.
Editing Preferences
Endring av innstillinger.
User Information:
Brukerinformation:
Your User ID number: %s
Ditt brukernummer: %s
UserName:
Brukernamn:
(blank to remove, or valid page name)
(tom for å fjerne eller gyldig sidenavn)
Set Password:
Sett passord:
(blank to remove password)
(tom for å fjerne passord)
Passwords allow sharing preferences between multiple systems.
Passord gjør det mulig å dele innstillinger mellom flere systemer.
Passwords are completely optional.
Passord er fullstendig frivillige.
Administrator Password:
Administratorpassord:
(Administrator passwords are used for special maintenance.)
(Administratorpassord brukes for spesielt vedlikeholdsarbeid.)
Include this address in the site email list.
Inkluder denne e-post adressen i e-post listen til denne websiden.
(Uncheck the box to remove the address.)
(Ta bort krysset i boksen for å fjerne adressen.)
Email Address:
Epostadresse:
Default days to display:
Antall dager å vise:
Most recent changes on top
De siste endringene er på toppen
Show all changes (not just most recent)
Vis alle endringer (ikke bare de siste)
Hide minor edits
Gjem mindre endringer
Show minor edits
Vis mindre endringer
Show only minor edits
Vis kun mindre endringer
Minor edit display:
Vis mindre endringar:
Use "changes" as link to history
Bruk "Endringer" som en lenke til historikken
Differences:
Endringer:
Show (diff) links on %s
Vis (Endringer)-lenker på %s
Show differences on all pages
Vis endringer på alle sidene
No differences on %s
Ingen endringer på %s
Major
Stor
Minor
Liten
Author
Forfattar
Default difference type:
Forvalgt endringstype:
Misc:
Annet:
Server time:
Servertid:
Time Zone offset (hours):
Tidssoneforskjell (i timer):
Use 100% wide edit area (if supported)
Bruk 100% bred tekstrute (om mulig)
Edit area rows:
Antall rader i endre-ruten:
columns:
Kolonner:
Show link bar on top
Vis lenkeliste på toppen
Add "Random Page" link to link bar
Vis "Tilfeldig side"-lenken i lenkelisten
Saving Preferences
Lagrer innstillingene
Invalid UserID %s, preferences not saved.
Ugyldig bruker-ID, innstillingene ble ikke lagret.
(Preferences require cookies, but no cookie was sent.)
(Innstillingene krever cookies, men ingen cookie ble sendt.)
UserName removed.
Brukernavn fjernet.
Invalid UserName %s: not saved.
Ugyldig brukernavn %s: ble ikke lagret.
UserName must be 50 characters or less. (not saved)
Brukernavn kan maksimalt være 50 tegn. (ikke lagret)
UserName %s saved.
Brukernavn %s lagret.
Password removed.
Passord fjernet.
Password changed.
Passord endret.
Administrator password removed.
Administratorpassordet fjernet.
Administrator password changed.
Administratorpassordet endret.
User has administrative abilities.
Brukeren har administrative rettigheter.
User has editor abilities.
Brukeren har redaksjonelle rettigheter.
User does not have administrative abilities.
Brukeren har ikke adminstrative rettigheter.
(Password does not match administrative password(s).)
(Passordet er ikke ett gyldig administratorpassord.)
Local time:
Lokal tid:
Preferences saved.
Innstillingene er lagret.
Could not read from %s:
Kunne ikke lese fra %s:
Could not get mail lock
Kunne ikke sette opp epost sperre
Could not append to %s:
Kunne ikke legge til i %s:
Could not overwrite %s:
Kunne ikke skrive over %s:
Index of all pages
Indeks over alle sidene
Login
Login
User ID number:
Bruker-ID:
Password:
Passord:
Login Results
Resultat av innlogging
Login for user ID %s complete.
Innlogging for bruker-ID %s ferdig.
Login for user ID %s failed.
Innlogging for bruker-ID %s feilet.
Could not get user-ID lock
Kunne ikke lage sperre for bruker-ID
Search for: %s
Søk etter: %s
%s pages found:
%s sider funnet:
Full Link List
List alle lenkar
Editing not allowed for %s.
Endringer ikke tillatt av %s
SampleUndefinedPage
EksempelPåNavnløsSide
%s cannot be defined.
%s kan ikkee defineres.
Sample_Undefined_Page
Eksempel_På_Navnløs_Side
[[%s]] cannot be defined.
[[%s]] kan ikke defineres.
Could not get editing lock
Kunne ikke lage editeringssperre.
Normal Unlock.
Normal opplåsing (unlock).
Removing edit lock
Fjerner editeringssperre
This operation may take several seconds...
Denne kommandoen kan ta noen sekunder ...
Forced Unlock.
Tvungen opplåsning
%s log error:
%s logg-feil:
can not write diff_log
kan ikke skrive til endringslogg
Maintenance on all pages
Vedlikehold på alle sider
Maintenance not done.
Vedlikehold ikke utført.
(Maintenance can only be done once every 12 hours.)
(Vedlikehold kan bare gjøres en gang per 12 timer.)
Remove the "maintain" file or wait.
Fjern "vedlikehold" filen eller vent.
Could not get maintain-lock
Kunne ikke lage vedlikeholdssperre
Processing rename/delete commands:
Prosesserer endringer av navn og slettinger:
This operation is restricted to site editors only...
Denne kommando er begrenset til websidens redaktører...
This operation is restricted to administrators only...
Denne kommando er begrenset til administratorer...
Set or Remove global edit lock
Slå på eller av global endringssperre
Edit lock created.
Endringssperre laget.
Edit lock removed.
Endringssperre fjernet.
Set or Remove page edit lock
Slå på eller av editeringssperre for siden
Missing page id to lock/unlock...
Mangler ID til siden for å kunne låse/låse opp...
Lock for %s created.
Sperre for %s laget.
Lock for %s removed.
Sperre for %s fjernet.
END_OF_TRANSLATION


UseModWiki | RecentChanges | Preferences
Edit text of this page | View other revisions | Search MetaWiki
Last edited January 6, 2013 1:59 pm by JuanmaMP (diff)
Search: