[Home]HungarianTranslation

UseModWiki | RecentChanges | Preferences

A Hungarian translation, begun by Kpd.

This is based on the (/misc/umtrans.pl wiki.pl), which saved me alot of (brain) work.

As of yet, this translation hasn't been extensively tested. See UseModWiki/Translations for info on how to use it.


Amennyiben a kijelölt kódkészlet 'UTF-8', a menükben az ékezetek nem jelennek meg "normálisan", ezért célszerű az 'iso-8859-2' kódlap használata. :((
%Translate = split('\n',<<END_OF_TRANSLATION);
Unknown Error (no error text)
Ismeretlen hiba (nincs hibaüzenet)
Could not create %s
%s nem hozható létre
Showing revision %s
%s verzió bemutatása
Revision %s not available
%s változat nem elérhető
showing current revision instead
aktuális verzió helyett
Updates since %s
Feltöltés %s óta
Updates in the last %s day
Legutóbbi %s nap feltöltése
Updates in the last %s days
Legutóbbi %s nap feltöltése
Could not open %s log file
%s log fájl nem megnyitható
Error was
Hiba történt
Note: This error is normal if no changes have been made.
Megjegyzés: Ez a hiba nem hiba, ha nem változtatott semmit.
Could not open old %s log file
A régi %s log fájl nem megnyitható
for %s only
csak %s számára
%s day
%s nap
%s days
%s nap
List new changes starting from
Új változások listája:
No updates since %s
Nincs változtatás %s óta.
Page generated %s
Készült: %s
(edit)
(szerkeszt)
(diff)
(változás)
changes
modosítás
History of %s
%s előzményei
Compare
Összehasonlítás
(logged)
(bejelentkezve)
Revision %s
%s. változat
Edit
Szerkeszt
by
 
Preferences
Tulajdonságok
Random Page
Izelítő
Upload
Feltöltés
ID %s
ID %s
from %s
%s óta
[Home]
[Kezdő Lap]
redirected from %s
%s oldalról átirányítva
Edit revision %s of this page
%s változat szerkesztése
Edit text of this page
Szerkesztés
This page is read-only
Csak olvasásra
View other revisions
Előző változat(ok)
View current revision
Aktuális változat
Search MetaWiki
MetaWiki Keresés
Last edited
Legutóbbi szerkesztés
Edited
Szerkesztve
by %s
%s által
Warning
Figyelem
Database is stored in temporary directory %s
Adatbázis eltárolva az %s átmeneti könyvtárban 
Config file error:
Comfig fájl hiba:
Search:
Keresés:
Go!
Mehet!
Your browser should go to the %s page.
Böngészője a(z) %s oldalra vált.
If it does not, click %s to continue.
Ha nem sikerül, klikkeljen a %s-re a folytatáshoz.
Thanks for editing...
Köszönjük a szerkesztést...
Thank you for editing %s.
Köszönjük, hogy %s-t szerkesztette.
Link to another page...
Következő oldal ...
Follow the %s link to continue.
Következő oldal (%s) ...
Local rule error:

major diff

minor diff

author diff

major

minor

author
Írta:
(The revisions are identical or unavailable.)
(A változat ugyanaz, vagy nem elérhető)
no other diffs
Nincs más különbség
No diff available.
Nincs változás.
current revision
Aktuális változat
revision %s
%s. változat
Difference (from revision %1 to %2)
Változás (%1-től a %2 változatig)
No diff available--this is the first %s revision.
Nincs változás -- ez az eredeti változat
Difference (from prior %s revision)
Változás (a %s kész változatától)
Changed:
Modosítva:
Removed:
Törölve:
Added:
Hozzáadva:
Describe the new page here.
Az új oldal tartalma.
Bad page version (or corrupt page).
Hibás verzió (vagy oldal).
cant write %s
Nem írható: %s
Page name is too long: %s
Az oldal neve túl hosszú: %s
Page name may not contain space characters: %s
Az oldal neve nem tartalmazhat szóközt: %s
Too many / characters in page %s
Túl sok / karakter az oldalon: %s
Invalid Page %s (subpage without main page)
%s - Hibás oldal (aloldal főoldal nélkül)
Invalid Page %s (missing subpage name)
%s - Hibás oldal (nemlétező aloldal hivatkozás)
Invalid Page %s (/ not allowed)
%s - Hibás oldal (/ nincs engedélyezve)
Invalid Page %s
%s - Hibás oldal
Invalid Page %s (must not end with .db)
%s - Hibás oldal (nem végzödhet .db-re)
Invalid Page %s (must not end with .lck)
%s - Hibás oldal (nem végzödhet .lck-ra)
can not make %s
%s nem hozható létre
Can not open %s
%s nem megnyitható
Invalid action parameter %s
Hibás akció paraméter: %s
Invalid URL.
Hibás URL.
Editing Denied
Szerkesztés megtagadva
Editing not allowed: user, ip, or network is blocked.
Szerkesztés nem engedélyezett: a felhasználó, ip vagy hálózat le van tiltva.
Contact the wiki administrator for more information.
Vedd fel a kapcsolatot a wiki üzemeltetőjével részletes információért.
Editing not allowed: %s is read-only.
Szerkesztés nem engedélyezett: %s csak olvasható.
Editing %s
%s szerkesztése
Editing revision %s of 
%s változat szerkesztése
Editing old revision %s.
%s régi változat szerkesztése.
Saving this page will replace the latest revision with this text.
A lap mentése le fogja cserélni az utolsó változatot erre a szövegre.
Edit Conflict!
Szerkesztés ellentmondás!
(This is a new conflict)
(Ez egy újabb ellentmondás)
Someone saved this page after you started editing.
Valaki mentette ezt a lapot miután te elkezdted a szerkesztést.
The top textbox contains the saved text.
A felső szövegmező tartalmazza az elmentett szöveget.
Only the text in the top textbox will be saved.
Csak a felső szövegmezőben levő szöveg lesz elmentve.
Scroll down to see your edited text.
Görgesd lefele, hogy lásd a szerkesztett szövegedet.
Last save time:
Legutóbbi mentés:
Current time is:
Jelenlegi idő:
Summary:
Összegzés:
This change is a minor edit.
Ez a változtatás egy kismértékű szerkesztés.
Send email notification that %s has been changed.
Email értesítést küld, hogy %s változtatva lett.
Save
Mentés
Your user name is
Felhasználó név 
Visit %s to set your user name.

Preview
Előnézet
This is the text you submitted:
Ez az általad beküldött szöveg:
Preview:
Előnézet:
NOTE: This preview shows the revision of the other author.
Megjegyzés: Ez az előnézet egy másik szerzőtől származik.
Preview only, not yet saved
Csak előnézet, még nincs elmentve!
Editing Preferences
Tulajdonságok szerkesztése
User Information:
Felhasználó adatai:
Your User ID number: %s
Felhasználói azonosító: %s
UserName:
Felhasználó:
(blank to remove, or valid page name)
(üres, vagy egy létező oldal név)
Set Password:
Jelszó:
(blank to remove password)
(ha üres, akkor töröljük)
Passwords allow sharing preferences between multiple systems.
Többfelhasználós rendszerben
Passwords are completely optional.
Jelszó elhagyható.
Administrator Password:
Rendszergéza jelszava:
(Administrator passwords are used for special maintenance.)
(A speciális műveletekhez van rá szükség.)
Include this address in the site email list.
Add hozzá ezt a címet az oldal levelezési listájához.
(Uncheck the box to remove the address.)
(Vedd le a jelölést a cím eltávolításához.)
Email Address:
E-mail:
Default days to display:
Alapértelmezett napszám amíg megjelenik:
Most recent changes on top
Legújabb változtatások felül
Show all changes (not just most recent)
Mutasd az összes változtatást (nem csak a legfrissebbeket)
Hide minor edits
Rejtsd el az apróbb szerkesztéseket
Show minor edits
Mutasd az apróbb szerkesztéseket
Show only minor edits
Mutasd csak az apróbb szerkesztéseket
Minor edit display:
Apróbb szerkesztések listája:
Use "changes" as link to history
Használd a "változások"-at mint hivatkozást az elözményekre
Differences:
Változások:
Show (diff) links on %s

Show differences on all pages

No differences on %s
%s nem változott
Major
Fő
Minor
Al
Author
Szerző
Default difference type:
Egyéb:
Server time:
Szerver idő:
Time Zone offset (hours):
Idő eltolódás (órában)
Use 100% wide edit area (if supported)
Teljes szélességű szerkesztő ablak (ha lehetséges)
Edit area rows:
Szerkesztő ablak sor:
columns:
oszlop:
Show link bar on top
Legyen menü a lap tetején
Add "Random Page" link to link bar
A menüben szerepeljen az "Ízelítő".
StyleSheet URL:
Stíluslap helye (URL):
Saving Preferences
Beállítások elmentése
Invalid UserID %s, preferences not saved.
UserID nem jó, beállításokat nem mentettük.
(Preferences require cookies, but no cookie was sent.)
(Tulajdonságokhoz süti szükséges, de nem tudjuk a sütit elküldeni.)
UserName removed.
Felhasználó törölve.
Invalid UserName %s: not saved.
Nem megengedet felhasználó név (%s): nem mentettük.
UserName must be 50 characters or less. (not saved)
A felhasználó név max 50 betű lehet. (nem mentettük)
UserName %s saved.
%s felhasználó elmentve.
Password removed.
Jelszó törölve.
Password changed.
Jelszó megváltoztatva.
Administrator password removed.
Rendszergéza jelszava törölve.
Administrator password changed.
rendszergéza jeszava módosítva.
User has administrative abilities.
A felhasználó "Rendszergéza".
User has editor abilities.
A felhasználó szerkeszthet.
User does not have administrative abilities.
A felhasználó nem "Rendszergéza".
(Password does not match administrative password(s).)
(A "Rendszergéza" jelszó nem egyezik.)
Local time:
Helyi idő:
StyleSheet URL removed.
Stíluslap URL törölve.
StyleSheet setting saved.
Stíluslap beállítás rögzítve.
Preferences saved.
Tulajdonságok elmentve.
Could not read from %s:
%s nem olvasható.
Could not get mail lock

Could not append to %s:
%s nem folytatható.
Could not overwrite %s:
%s nem írható felül.
Index of all pages
Oldalak listája
Login
Bejelentkezés
User ID number:
Felhasználói azonosító:
Password:
Jelszó:
Login Results
Bejelentkezési eredmény
Login for user ID %s complete.
%s felhasználó bejelentkezve.
Login for user ID %s failed.
%s bejelentkezése megtagadva.
Could not get user-ID lock
Felhasználói ID zárolva.
Search for: %s
Keresés: %s
Backlinks for: %s
Előfordulás: %s
%s pages found:
%s oldalt találtunk:
Full Link List
Kapcsolatok:
Editing not allowed for %s.
%s nem szerkeszthető.
SampleUndefinedPage

Could not get editing lock

Normal Unlock.
Egyszerü felszabadítás
Removing edit lock
Szerkeszthetővé vált.
This operation may take several seconds...
A művelet elvégzése folyamatban...
Forced Unlock.
Kényszerített felszabadítás
%s log error:
%s log hiba:
can not write diff_log
Nem írható diff_log
(done)
(kész)
(deleted)
(törölt)
(replaced)
(átírt)
Maintenance on all pages
Karbatartás
Maintenance not done.
Karbantartás nincs befejezve.
(Maintenance can only be done once every 12 hours.)
(Karbantartás 12 óránként végezhető.)
Remove the "maintain" file or wait.
Törölje a "maintain" fájlt vagy várjon.
Could not get maintain-lock

Maintenance done at %s
Karbantartás befejezve: %s
Processing rename/delete commands:
Átnevezés/Törlés parancs végrehajtása folyamatban...
Could not get lock for RC maintenance

Maintaining RC log
RC log karbantartás
RC maintenance done.
RC karbantartás kész.
RC maintenance not done.
RC karbantartás nincs befejezve.
This operation is restricted to site editors only...
ez a művelet szerkesztőknek fenntartva...
This operation is restricted to administrators only...
Ez a mővelet Rendszergézának fenntartva...
Set or Remove global edit lock
Globális szerkesztési zárolás/feloldás
Edit lock created.
Szerkeszthetőség letiltva.
Edit lock removed.
Szerkeszthetőség engedélyezve.
Set or Remove page edit lock
Oldal szerkesztési zárolás/feloldás
Missing page id to lock/unlock...
Zárolás/feloldás nem lehetséges, mert nincs ilyen oldal.
Lock for %s created.
%s zárolva.
Lock for %s removed.
%s felszabadítva.
UpdateLinksList could not get main lock

Updating Links

Administration
Adminisztráció
Unlock page
Felszabadítás
Lock page
Zárolás
Delete this page
Oldal törlése
Edit Banned List
BAN lista
Run Maintenance
Karbantartás
Edit/Rename pages
Szerkesztés/Átnevezés
Unlock site
Oldal feloldás
Lock site
Oldal zárolás
Confirm Delete %s
%s valóban törölhető? 
Confirm deletion of %s by following this link:
%s törlése a következő linkkel jóváhagyható:
Confirm Delete
Törlés
Delete %s
%s törlése
%s can not be deleted.
%s nem törölhető.
%s can not be deleted because it is locked.
%s zárolva, ezért nem törölhető.
%s has been deleted.
%s -t töröltük.
File Upload Page
Állomány feltöltése
The current upload size limit is %s.
Maximálisan feltölthető méret: %s
Change the %s variable to increase this limit.
%s változó értékével változtatható ez az érték.
Upload Finished
Feltöltés befejeződött.
The wiki link to your file is:
A feltöltött fájl URL-je a következő:
Could not open file %s
%s fájlt nem tudtuk megnyitni.
Convert wiki DB
Wiki DB konvertálása
You must change the %s option before converting the wiki DB.
A %s paramétert meg kell változtatni a Wiki DB konvertálás előtt.
Wiki DB locked for conversion.
Wiki DB konvertálása nincs engedélyezve.
Converting Wiki DB...
Wiki DB konvertálása...
Finished converting wiki DB.
Wiki DB konvertálása befejeződött.
Remove file %s to unlock wiki for editing.
Trim wiki users

Removed %s files.
A(z) %s fájt töröltük.
Recommended $StartUID setting is %s.
Javasolt $StartUID érték: %s.
END_OF_TRANSLATION

Ha valaki tud jobbat -- kérem -- ne tartsa titokban! Jelezze nekem (kpd), vagy akár elküldheti levélben is.

UseModWiki | RecentChanges | Preferences
Edit text of this page | View other revisions | Search MetaWiki
Last edited January 26, 2013 10:42 pm by JuanmaMP (diff)
Search: