[Home]FinnishTranslation

UseModWiki | RecentChanges | Preferences

Here's something to start your Finnish UseModWiki with. Not checked thoroughly, I will update it if necessary.


%Translate = split('\n',<<END_OF_TRANSLATION);
Could not create %s
Ei voitu luoda: %s
Showing revision %s
Tämä on versio %s
Revision %s not available
Versio %s ei ole saatavilla
showing current revision instead
tässä nykyinen versio sen sijaan
Updates since %s
Päivitykset sitten %s
Updates in the last %s day
Päivitykset viimeisen %s päivän aikana
Updates in the last %s days
Päivitykset viimeisen %s päivän aikana
Could not open %s log file
%s lokitiedostoa ei voitu avata
Error was
Virhe oli
Note: This error is normal if no changes have been made.
Huom: Tämä virhe ei ole virhe, jos muutoksia ei ole tehty.
Could not open old %s log file
Vanhaa %s lokitiedostoa ei voitu avata
for %s only
vain %s varten
%s day
%s päivä
%s days
%s päivää
List new changes starting from
Listaa uudet muutokset alkaen
No updates since %s
Ei muutoksia sitten %s
Page generated %s
Sivu luotu %s
(edit)
(muokkaa)
(diff)
(erot)
changes
muutokset
History of %s
Sivun %s historia
Revision %s
Versio %s
View
Katso
Edit
Muokkaa
Erot
Näytä muutokset
by
tekijä
Preferences
Mieltymykset
Random Page
Satunnainen sivu
ID %s
ID %s
from %s
from %s
[Home]
[Koti]
redirected from %s
uudelleenohjattu sivulta %s
Edit revision %s of this page
Muokkaa tämän sivun versiota %s
Edit text of this page
Muokkaa tätä sivua
This page is read-only
Tälle sivulle ei voi kirjoittaa
View other revisions
Katso muita versioita
View current revision
Katso nykyistä versiota
Last edited
Viimeksi muokattu
Edited
Muokattu
Warning
Varoitus
Database is stored in temporary directory %s
Tietokantaa säilytetään tilapäishakemistossa %s
Search:
Etsi:
Your browser should go to the %s page.
Selaimesi pitäisi mennä sivulle %s.
If it does not, click %s to continue.
Jos se ei tee niin, napsauta %s jatkaaksesi.
Thanks for editing...
Kiitos muokkaamisesta...
Thank you for editing %s.
Kiitos sivun %s muokkaamisesta!
Link to another page...
Linkki toiselle sivulle...
Follow the %s link to continue.
Seuraa %s linkkiä jatkaaksesi.
alternate
vaihtoehtoinen
search
etsi
major diff
suuri muutos
minor diff
pieni muutos
author diff
tekijänmuutos
major
suuri
minor
pieni
author
tekijä
(The revisions are identical or unavailable.)
(Versiot ovat identtisiä tai saavuttamattomissa.)
no other diffs
ei muita versioita
No diff available.
Muutostietoja ei saatavana.
Difference (from revision %s to current revision)
Ero (version %s ja nykyisen version välillä)
No diff available--this is the first %s revision.
Muutostietoja ei saatavana -- tämä on ensimmäinen versio sivusta %s.
Difference (from prior %s revision)
Ero (ennen %s versiota)
Changed:
Muuttunut:
Removed:
Poistettu:
Added:
Lisätty:
Describe the new page here.
Kuvaile uutta sivua tähän.
Bad page version (or corrupt page).
Sivun versio ei kelpaa (tai viallinen sivu).
cant write %s
en voi kirjoittaa %s
Page name is too long: %s
Sivun nimi on liian pitkä: %s
Page name may not contain space characters: %s
Sivunnimi ei saa sisältää tyhjiä merkkejä: %s
Too many / characters in page %s
Liian monta /-merkkiä sivulla %s
Invalid Page %s (subpage without main page)
Sivu %s ei kelpaa (alisivu ilman pääsivua)
Invalid Page %s (missing subpage name)
Sivu %s ei kelpaa (alisivun nimi puuttuu)
Invalid Page %s (/ not allowed)
Sivu %s ei kelpaa (/ ei sallittu)
Invalid Page %s
Sivu %s ei kelpaa
Invalid Page %s (must not end with .db)
Sivu %s ei kelpaa (ei saa päättyä .db)
Invalid Page %s (must not end with .lck)
Sivu %s ei kelpaa (ei saa päättyä .lck)
can not make %s
en voi tehdä %s
Can not open %s
En voi avata %s
Invalid action parameter %s
Toimintaparametri %s ei kelpaa
Invalid URL.
URL ei kelpaa.
Editing Denied
Muokkaaminen kielletty.
Editing not allowed: user, ip, or network is blocked.
Muokkaaminen kielletty: käyttäjätunnus, ip tai verkko estetty.
Contact the wiki administrator for more information.
Lisätietoja saat ylläpidolta.
Editing not allowed: %s is read-only.
Muokkaaminen ei ole sallittua: sivulle %s ei saa kirjoittaa.
Editing %s
Muokkaan: %s
Editing revision %s of
Muokkaan versiota %s sivusta
Editing old revision %s.
Muokkaan vanhaa versiota %s.
Saving this page will replace the latest revision with this text.
Tämän sivun tallentaminen korvaa uusimman version tällä tekstillä.
Edit Conflict!
Muokkauskonflikti!
(This is a new conflict)
(Tämä on uusi konflikti)
Someone saved this page after you started editing.
Joku tallensi tämän sivun sen jälkeen kun aloitit muokkaamisen.
The top textbox contains the saved text.
Ylempi tekstilaatikko sisältää tallennetun tekstin.
Only the text in the top textbox will be saved.
Vain ylemmän tekstilaatikon sisältö tallentuu.
Scroll down to see your edited text.
Vieritä alaspäin nähdäksesi muokkaamasi tekstin.
Last save time:
Viimeisin tallennusaika:
Current time is:
Kello on nyt:
Summary:
Tiivistelmä:
This change is a minor edit.
Tämä on pieni muutos.
Send email notification that %s has been changed.
Lähetä sähköposti-ilmoitus että %s on muuttunut.
Save
Tallenna
Your user name is
Käyttäjätunnuksesi on
Visit %s to set your user name.
Käy sivulla %s asettaaksesi käyttäjätunnuksesi.
Preview
Esikatselu
This is the text you submitted:
Tämän tekstin lähetit:
Preview:
Esikatselu:
NOTE: This preview shows the revision of the other author.
Huom! Tämä esikatselu näyttää toisen tekijän tekemän muutoksen.
Preview only, not yet saved
Vain esikatselu, ei vielä tallennettu
Editing Preferences
Muokkausmieltymykset
User Information:
Käyttäjätiedot:
Your User ID number: %s
Käyttäjätunnusnumerosi: %s
UserName:
Käyttäjätunnus:
(blank to remove, or valid page name)
(tyhjä poistaaksesi, tai kelvollinen sivunnimi)
Set Password:
Aseta salasanaksi:
(blank to remove password)
(tyhjä poistaa salasanan)
Passwords allow sharing preferences between multiple systems.
Salasanat mahdollistavat mieltymysten jakamisen useiden systeemien kesken.
Passwords are completely optional.
Salasanat ovat täysin vapaaehtoisia.
Administrator Password:
Ylläpitosalana:
(Administrator passwords are used for special maintenance.)
(Ylläpitosalasanoja käytetään erityistarpeisiin.)
Include this address in the site email list.
Sisällytä tämä osoite sivuston sähköpostilistaan.
(Uncheck the box to remove the address.)
(Poista rasti ruudusta poistaaksesi osoitteen.)
Email Address:
Sähköpostiosoite:
Default days to display:
Oletuspäivämäärä:
Most recent changes on top
Uusimmat muutokset ensin
Show all changes (not just most recent)
Näytä kaikki muutokset (ei vain uusimpia)
Hide minor edits
Kätke pienet muutokset
Show minor edits
Näytä pienet muutokset
Show only minor edits
Näytä vain pienet muutokset
Minor edit display:
Pienten muutosten näyttäminen:
Use "changes" as link to history
Käytä "muutoksia" linkkinä historiaan
Differences:
Erot:
Show (diff) links on %s
Näytä (näytä muutokset) linkkejä sivulla %s
Show differences on all pages
Näytä muutokset kaikilla sivuilla
No differences on %s
Ei muutoksia sivulla %s
Major
Suuret
Minor
Pienet
Author
Tekijä
Default difference type:
Oletusmuutostyyppi:
Misc:
Sekalaisia:
Server time:
Palvelimen aika:
Time Zone offset (hours):
Aikavyöhykekorjaus (tunteja):
Use 100% wide edit area (if supported)
Käytä 100% levyistä muokkausaluetta (jos tuettu)
Edit area rows:
Muokkausalueen rivit:
columns:
sarakkeet:
Show link bar on top
Näytä linkkirivi yläreunassa
Add "Random Page" link to link bar
Lisää "Satunnainen sivu" linkki linkkiriviin
Saving Preferences
Tallennan mieltymyksiä
Invalid UserID %s, preferences not saved.
Käyttäjätunnus %s ei kelpaa, mieltymyksiä ei tallennettu.
(Preferences require cookies, but no cookie was sent.)
(Mieltymykset vaativat cookien, mutta cookieta ei lähetetty.)
UserName removed.
Käyttäjätunnus poistettu.
Invalid UserName %s: not saved.
Käyttäjätunnus %s ei kelpaa: ei tallennettu.
UserName must be 50 characters or less. (not saved)
Käyttäjätunnuksen täytyy olla alle 50 merkkiä (ei tallennettu).
UserName %s saved.
Käyttäjätunnus %s tallennettu.
Password removed.
Salasana poistettu.
Password changed.
Salasana muutettu.
Administrator password removed.
Ylläpitosalasana poistettu.
Administrator password changed.
Ylläpitosalasana muutettu.
User has administrative abilities.
Käyttäjällä on ylläpito-oikeudet.
User has editor abilities.
Käyttäjällä on toimitusoikeudet.
User does not have administrative abilities.
Käyttäjällä ei ole ylläpito-oikeuksia.
(Password does not match administrative password(s).)
(Salasana ei vastaa ylläpitosalasanaa.)
Local time:
Paikallinen aika:
Preferences saved.
Mieltymykset tallennettu.
Could not read from %s:
%s ei voitu lukea:
Could not get mail lock
Postilukkoa ei saatu
Could not append to %s:
%s ei voitu lisätä:
Could not overwrite %s:
%s ei voitu ylikirjoittaa:
Index of all pages
Kaikkien sivujen sisällysluettelo
Login
Login
User ID number:
Käyttäjätunnusnumero:
Password:
Salasana:
Login Results
Kirjautumisen tulokset
Login for user ID %s complete.
Käyttäjätunnuksen %s kirjautuminen valmis.
Login for user ID %s failed.
Käyttäjätunnuksen %s kirjautuminen epäonnistunut.
Could not get user-ID lock
Käyttäjätunnuslukkoa ei saatu.
Search for: %s
Etsi aiheesta: %s
%s pages found:
%s sivuja löytyi:
Full Link List
Täysi linkkilista
Editing not allowed for %s.
%s muokkaus ei sallittu.
SampleUndefinedPage
EsimerkkiMäärittelemätönSivu
%s cannot be defined.
Ei voida määritellä: %s
Sample_Undefined_Page
Esimerkki_Määrittelemätön_Sivu
[[%s]] cannot be defined.
Ei voida määritellä: [[%s]]
Could not get editing lock
Muokkauslukkoa ei saatu
Normal Unlock.
Normaali lukon aukaiseminen.
Removing edit lock
Poistan muokkauslukon
This operation may take several seconds...
Tässä voi kestää muutama sekunti...
Forced Unlock.
Pakotettu lukon aukaiseminen.
%s log error:
%s lokivirhe:
can not write diff_log
diff_logia ei voitu kirjoittaa
Maintenance on all pages
Huoltoa kaikilla sivuilla
Maintenance not done.
Huoltoa ei suoritettu.
(Maintenance can only be done once every 12 hours.)
(Huollon voi tehdä vain kerran 12 tunnissa.)
Remove the "maintain" file or wait.
Poista "huolto"-tiedosto tai odota.
Could not get maintain-lock
Huoltolukkoa ei saatu
Processing rename/delete commands:
Käsittelen uudelleennimeämis/poistokomentoja:
This operation is restricted to site editors only...
Tämä toiminto on vain toimittajille...
This operation is restricted to administrators only...
Tämä toiminto on vain ylläpitäjille...
Set or Remove global edit lock
Aseta tai poista yleinen muokkauslukko
Edit lock created.
Muokkauslukko luotu.
Edit lock removed.
Muokkauslukko poistettu.
Set or Remove page edit lock
Aseta tai poista sivun muokkauslukko
Missing page id to lock/unlock...
Sivun tunnus puuttuu lukitsemista/avaamista varten...
Lock for %s created.
Lukko sivulle %s luotu.
Lock for %s removed.
Lukko sivulle %s poistettu.
END_OF_TRANSLATION

CategoryTranslation


UseModWiki | RecentChanges | Preferences
Edit text of this page | View other revisions | Search MetaWiki
Last edited September 20, 2007 10:48 am by JuanmaMP (diff)
Search: