[Home]DutchTranslations

UseModWiki | RecentChanges | Preferences

See UseModWiki/Translations for info on how to use this


%Translate = split('\n',<<END_OF_TRANSLATION);
Could not create %s
Kon %s niet aanmaken
Showing revision %s
U ziet revisie %s
Revision %s not available
Revisie %s niet beschikbaar
showing current revision instead
u ziet de huidige revisie ter vervanging
Updates since %s
Updates sinds %s
Updates in the last %s day
Updates gedurende de laatste %s dag
Updates in the last %s days
Updates gedurende de laatste %s dagen
Could not open %s log file
Kon %s logbestand niet openen
Error was
Fout was
Note: This error is normal if no changes have been made.
Noot: Deze foutmelding is normaal als er geen aanpassingen gedaan zijn.
Could not open old %s log file
Kon oud %s logbestand niet openen
for %s only
enkel %s 
%s day
%s dag
%s days
%s dagen
List new changes starting from
Toon nieuwe aanpassingen vanaf
No updates since %s
Geen updates sinds %s
Page generated %s
Pagina gegenereerd %s
(edit)
(bewerk)
(diff)
(verschil)
changes
aanpassingen
History of %s
Geschiedenis van %s
Revision %s
Revisie %S
View
Bekijk
Edit
Bewerk
Diff
Verschil
by
door
Preferences
Voorkeuren
Random Page
Willekeurige Pagina
ID %s
ID %s
from %s
van %s
[Home]
[Start]
redirected from %s
verwezen van %s
Edit revision %s of this page
Bewerk revisie %s van deze pagina
Edit text of this page
Bewerk tekst van deze pagina
This page is read-only
Deze pagina kan je enkel lezen
View other revisions
Bekijk andere revisies
View current revision
Bekijk huidige revisie
Last edited
Laatst bewerkt
Edited
Bewerkt
Warning
Opgelet
Database is stored in temporary directory %s
Database opgeslagen in tijdelijke map %s
Search:
Zoek:
Your browser should go to the %s page.
Je browser zou naar de %s pagina moeten.
If it does not, click %s to continue.
Als hij dat niet doet, klik %s om verder te gaan.
Thanks for editing...
Bedankt voor uw bijdrage...
Thank you for editing %s.
Bedankt voor uw bijdrage aan %s.
Link to another page...
Link naar een andere pagina...
Follow the %s link to continue.
Volg de %s link om verder te gaan.
alternate
alternatief
search
zoek
major diff
groot verschil
minor diff
klein verschil
author diff
auteur verschil
major
groot
minor
klein
author
auteur
(The revisions are identical or unavailable.)
(De revisies zijn identiek of niet beschikbaar.)
no other diffs
geen andere verschillen
No diff available.
Geen verschil beschikbaar.
Difference (from revision %s to current revision)
Verschil (van revisie %s naar huidige revisie)
No diff available--this is the first %s revision.
Geen verschil beschikbaar--dit is de eerste %s revisie.
Difference (from prior %s revision)
Verschil (van vorige %s revisie)
Changed:
Veranderd:
Removed:
Verwijderd:
Added:
Toegevoegd:
Describe the new page here.
Beschrijf de nieuwe pagina hier.
Bad page version (or corrupt page).
Slechte paginaversie (of rotte pagina).
cant write %s
kan %s niet schrijven
Page name is too long: %s
Paginanaam is te lang: %s
Page name may not contain space characters: %s
Paginanaam mag geen spaties bevatten: %s
Too many / characters in page %s
Te veel / karakters in pagina %s
Invalid Page %s (subpage without main page)
Ongeldige pagina %s (subpagina zonder hoofdpagina)
Invalid Page %s (missing subpage name)
Ongeldige pagina %s (ontbrekende subpaginanaam)
Invalid Page %s (/ not allowed)
Ongeldige pagina %s (/niet toegestaan)
Invalid Page %s
Ongeldige pagina %S
Invalid Page %s (must not end with .db)
Ongeldige pagina %s (mag niet eindigen op .db)
Invalid Page %s (must not end with .lck)
Ongeldige pagina (mag niet eindigen op .lck)
can not make %s
kan %s niet aanmaken
Can not open %s
Kan %s niet openen
Invalid action parameter %s
Ongeldige action-parameter %s
Invalid URL.
Ongeldige URL
Editing Denied
Bewerken niet toegestaan
Editing not allowed: user, ip, or network is blocked.
Bewerken niet toegestaan: gebruiker, ip of netwerk geblokkeerd
Contact the wiki administrator for more information.
Contacteer de wiki-administrator voor meer informatie.
Editing not allowed: %s is read-only.
Bewerken niet toegestaan: %s kan je enkel lezen.
Editing %s
%s aan het bewerken
Editing revision %s of
Revisie %s aan het bewerken van
Editing old revision %s.
Oude revisie %s aan het bewerken.
Saving this page will replace the latest revision with this text.
Opslaan vervangt de laatste revisie door deze tekst.
Edit Conflict!
Bewerkconflict!
(This is a new conflict)
(Dit is een nieuw conflict)
Someone saved this page after you started editing.
Iemand heeft deze pagina opgeslagen nadat je begon te bewerken.
The top textbox contains the saved text.
De tekstdoos bovenaan bevat de opgeslagen tekst.
Only the text in the top textbox will be saved.
Enkel de tekst in de tekstdoos bovenaan wordt opgeslagen.
Scroll down to see your edited text.
Schuif naar beneden om je bewerkte tekst te zien.
Last save time:
Laatst opgeslagen:
Current time is:
Huidige tijd is:
Summary:
Samenvatting:
This change is a minor edit.
Deze aanpassing is een miniem verschil.
Send email notification that %s has been changed.
Stuur emailverwittiging dat %s aangepast is.
Save
Sla op.
Your user name is
Je gebruikersnaam is
Visit %s to set your user name.
Ga naar %s om je gebruikersnaam in te stellen.
Preview
Voorsmaakje
This is the text you submitted:
Dit is de tekst die je inzond:
Preview:
Voorsmaakje:
NOTE: This preview shows the revision of the other author.
NOOT: Dit voorsmaakje toont de revisie van de andere auteur.
Preview only, not yet saved
Enkel voorsmaakje, nog niet opgeslagen.
Editing Preferences
Voorkeuren aan het bewerken
User Information:
Gebruikersinformatie:
Your User ID number: %s
Je gebruikersID: %s
UserName:
GebruikersNaam:
(blank to remove, or valid page name)
(leeg om te verwijderen, of geldige paginanaam)
Set Password:
Stel wachtwoord in:
(blank to remove password)
(leeg om wachtwoord te verwijderen)
Passwords allow sharing preferences between multiple systems.
Wachtwoorden laten toe voorkeuren te delen tussen meerdere systemen.
Passwords are completely optional.
Wachtwoorden zijn compleet optioneel.
Administrator Password:
Administratorwachtwoord:
(Administrator passwords are used for special maintenance.)
(Administratorwachtwoorden worden gebruikt voor speciaal onderhoud.)
Include this address in the site email list.
Neem dit adres op in de emaillijst van de site.
(Uncheck the box to remove the address.)
(Deselecteer checkbox om het adres e verwijderen.)
Email Address:
Emailadres:
Default days to display:
Standaard dagen om te tonen:
Most recent changes on top
Recentste aanpassingen bovenaan
Show all changes (not just most recent)
Toon alle aanpassingen (niet alleen recentste)
Hide minor edits
Verberg minieme bewerkingen
Show minor edits
Toon minieme bewerkingen
Show only minor edits
Toon enkel minieme bewerkingen
Minor edit display:
U ziet minieme bewerkingen:
Use "changes" as link to history
Gebruik "aanpassingen" als link naar geschiedenis
Differences:
Verschillen:
Show (diff) links on %s
Toon (verschil) links op %s
Show differences on all pages
Toon verschillen op alle pagina's
No differences on %s
Geen verschillen op %s
Major
Groot
Minor
Klein
Author
Auteur
Default difference type:
Standaard verschiltype:
Misc:
Allerlei:
Server time:
Servertijd:
Time Zone offset (hours):
Tijdzone (uren):
Use 100% wide edit area (if supported)
Gebruik 100% breedte als bewerkruimte (indien ondersteund)
Edit area rows:
Bewerk rijen ruimte:
columns:
kolommen:
Show link bar on top
Toon linkrij bovenaan
Add "Random Page" link to link bar
Voeg "Willekeurige Pagina"-link toe aan linkrij
Saving Preferences
Voorkeuren aan het opslaan
Invalid UserID %s, preferences not saved.
Ongeldige GebruikersID, voorkeuren niet opgeslagen.
(Preferences require cookies, but no cookie was sent.)
(Voorkeuren vereisen cookies, maar geen cookie verstuurd.)
UserName removed.
GebruikersNaam verwijderd.
Invalid UserName %s: not saved.
Ongeldige GebruikersNaam %s: niet opgeslagen.
UserName must be 50 characters or less. (not saved)
GebruikersNaam moet 50 karakters of minder zijn. (niet opgeslagen)
UserName %s saved.
Gebruikersnaam %s opgeslagen.
Password removed.
Wachtwoord verwijderd.
Password changed.
Wachtwoord veranderd.
Administrator password removed.
Administratorwachtwoord verwijderd.
Administrator password changed.
Administratorwachtwoord gewijzigd.
User has administrative abilities.
Gebruiker heeft adminmacht.
User has editor abilities.
Gebruiker heeft bewerkermacht.
User does not have administrative abilities.
Gebruiker heeft geen adminmacht.
(Password does not match administrative password(s).)
(Wachtwoord klopt niet met adminwachtwoord(en).)
Local time:
Lokale tijd:
Preferences saved.
Voorkeuren opgeslagen.
Could not read from %s:
Kon niet lezen van %S:
Could not get mail lock
Kon postslot niet krijgen
Could not append to %s:
Kon niet aanhaken aan %s:
Could not overwrite %s:
Kon %s niet overschrijven:
Index of all pages
Index van alle pagina's
Login
Login
User ID number:
GebruikersID nummer:
Password:
Wachtwoord:
Login Results
Loginresultaten
Login for user ID %s complete.
Login voor gebruikersID %s geslaagd.
Login for user ID %s failed.
Login voor gebruikersID %s mislukt.
Could not get user-ID lock
Kon gebruikersID-slot niet krijgen
Search for: %s
Zoek naar: %s
%s pages found:
%s pagina's gevonden:
Full Link List
Volledige lijst van links
Editing not allowed for %s.
Bewerken niet toegestaan voor %s.
SampleUndefinedPage
VoorbeeldOndedefinieerdePagina
%s cannot be defined.
%s kan niet gedefinieerd worden.
Sample_Undefined_Page
Voorbeeld_Ondedefinieerde_Pagina
[[%s]] cannot be defined.
[[%s]] kan niet gedefinieerd worden.
Could not get editing lock
Kon bewerkslot niet krijgen.
Normal Unlock.
Normaal slot openen.
Removing edit lock
Bewerkslot aan het verwijderen
This operation may take several seconds...
Deze operatie kan verscheidene seconden duren...
Forced Unlock.
Geforceerd openen.
%s log error:
%s logfout:
can not write diff_log
kan diff_log niet schrijven
Maintenance on all pages
Onderhoud aan alle pagina's
Maintenance not done.
Onderhoud niet gedaan.
(Maintenance can only be done once every 12 hours.)
(Onderhoud kan maar om de 12 uur.)
Remove the "maintain" file or wait.
Verwijder "maintain" bestand of wacht.
Could not get maintain-lock
Kon onderhoudslot niet krijgen
Processing rename/delete commands:
Hernoem/verwijdercommando’s verwerken:
This operation is restricted to site editors only...
Deze bewerking enkel toegestaan aan sitebewerkers...
This operation is restricted to administrators only...
Deze bewerking enkel toegestaan aan admins...
Set or Remove global edit lock
Verwijder of stel algemeen bewerkslot in
Edit lock created.
Bewerkslot aangemaakt.
Edit lock removed.
Bewerkslot verwijderd.
Set or Remove page edit lock
Verwijder of stel paginabewerkslot in
Missing page id to lock/unlock...
PaginaID om te (ont)sluiten ontbreekt
Lock for %s created.
Slot op %s aangemaakt.
Lock for %s removed.
Slot op %s verwijderd.
END_OF_TRANSLATION

CategoryTranslation


UseModWiki | RecentChanges | Preferences
Edit text of this page | View other revisions | Search MetaWiki
Last edited September 13, 2016 11:35 pm by MarkusLude (diff)
Search: