[Home]CzechTranslation

UseModWiki | RecentChanges | Preferences

Here is a UseMod Wiki translation into Czech using Windows-1250 encoding. Now the translation is rather complete. However I've not seen a most of text in its actual context so far. I'm going to update translation whenever I find it not satisfying. You're encouraged to do the same.

Bob?


%Translate = split('\n',<<END_OF_TRANSLATION);
Could not create %s
Nemohu vytvořit %s
Showing revision %s
Ukazuji revizi %s
Revision %s not available
Revize %s není k dispozici
showing current revision instead
ukazuji místo ní aktuální revizi
Updates since %s
Aktualizace od %s
Updates in the last %s day
Aktualizace za poslední %s den
Updates in the last %s days
Aktualizace za posledních %s dnů
Could not open %s log file
Nemohu otevřít %s log soubor
Error was
Chyba byla
Note: This error is normal if no changes have been made.
Poznámka: Tato chyba nemá význam, pokud nebyly provedeny žádné změny.
Could not open old %s log file
Nemohu otevřít starý %s log soubor
for %s only
jen pro %s
%s day
%s den
%s days
%s dnů
List new changes starting from
Přehled nových změn počínaje od
No updates since %s
Žádné změny od %s
Page generated %s
Stránka generována %s
(edit)
(upravit)
(diff)
(rozdíly)
changes
× změněno
History of %s
Historie %s
Revision %s
Revize %s
View
Ukázat
Edit
Upravit
Diff
Rozdíly
by
od
Preferences
Nastavení
Random Page
Náhodná stránka
ID %s
ID %s
from %s
od %s
[Home]
[Výchozí]
redirected from %s
přesměrováno z %s
Edit revision %s of this page
Upravit revizi %s této stránky
Edit text of this page
Upravit tuto stránku
This page is read-only
Tato stránka je pouze pro čtení
View other revisions
Ukázat ostatní revize
View current revision
Ukázat aktuální revizi
Last edited
Poslední úpravy
Edited
Upraveno
Warning
Upozornění
Database is stored in temporary directory %s
Databáze je uložena v dočasné složce %s
Search:
Hledat:
Your browser should go to the %s page.
Váš prohlížeč by měl přejít na stránku %s.
If it does not, click %s to continue.
Pokud ne, klikněte zde %s.
Thanks for editing...
Díky za úpravy...
Thank you for editing %s.
Díky Vám za úpravy %s.
Link to another page...
Odkaz na jinou stránku...
Follow the %s link to continue.
Pro pokračování následujte odkaz %s.
alternate
alternativa
search
hledání
major diff
rozdíl významné úpravy
minor diff
rozdíl menší úpravy
author diff
rozdíly podle autory
major
významné
minor
menší
author
autor
(The revisions are identical or unavailable.)
(Revize jsou identické nebo nejsou dostupné.)
no other diffs
žádné další rozdíly
No diff available.
Rozdíly nejsou k dispozici.
Difference (from revision %s to current revision)
Rozdíly (mezi revizí %s a aktuální revizí)
No diff available--this is the first %s revision.
Žádné rozdíly - toto je první revize %s.
Difference (from prior %s revision)
Rozdíly (mezi předchozí a %s revizí)
Changed:
Změněno:
Removed:
Odstraněno:
Added:
Přidáno:
Describe the new page here.
Zde popište novou stránku.
Bad page version (or corrupt page).
Nesprávná verze stránky (nebo je stránka poškozená).
cant write %s
nemohu zapsat %s
Page name is too long: %s
Jméno stránky je příliš dlouhé: %s
Page name may not contain space characters: %s
Jméno stránky nesmí obsahovat znaky mezera: %s
Too many / characters in page %s
Příliš mnoho znaků / ve stránce %s
Invalid Page %s (subpage without main page)
Neplatná stránka %s (podstránka bez hlavní stránky)
Invalid Page %s (missing subpage name)
Neplatná stránka %s (chybí jméno postránky)
Invalid Page %s (/ not allowed)
Neplatná stránka %s (znak / není povolen)
Invalid Page %s
Neplatná stránka %s
Invalid Page %s (must not end with .db)
Neplatná stránka %s (nesmí končit na .db)
Invalid Page %s (must not end with .lck)
Neplatná stránka %s (nesmí končit na .lck)
can not make %s
nemohu udělat %s
Can not open %s
Nemohu otevřít %s
Invalid action parameter %s
Neplatný parametr akce: %s
Invalid URL.
Neplatné URL.
Editing Denied
Úpravy odmítnuty.
Editing not allowed: user, ip, or network is blocked.
Úpravy nejsou povoleny: uživatel, IP adresa nebo síť je blokována.
Contact the wiki administrator for more information.
Pro další informace se spojte s administrátorem wiki.
Editing not allowed: %s is read-only.
Úpravy nejsou povoleny: %s je pouze ke čtení.
Editing %s
Úpravy stránky %s
Editing revision %s of
Úpravy revize %s
Editing old revision %s.
Úpravy starší revize %s.
Saving this page will replace the latest revision with this text.
Uložení této stránky nahradí nejnovější revizi tímto textem.
Edit Conflict!
Konfliktní úprava!
(This is a new conflict)
(Toto je nový konflikt)
Someone saved this page after you started editing.
Někdo uložil tuto stránku poté, co jste ji začali upravovat.
The top textbox contains the saved text.

Výše uvedené vstupní pole obsahuje uložený text.
Only the text in the top textbox will be saved.
Bude uložen pouze text z výše uvedeného vstupního pole.
Scroll down to see your edited text.
Posuňte vstupní pole dolů, abyste viděli celý Vámi upravovaný text.
Last save time:
Naposledy uloženo:
Current time is:
Aktuální čas je:
Summary:
Shrnutí:
This change is a minor edit.
Tato změna je jen malou úpravou.
Send email notification that %s has been changed.
Zaslat e-mailové upozornění o změně %s.
Save
Uložit
Your user name is
Vaše uživatelské jméno je
Visit %s to set your user name.
Pro nastavení Vašeho uživatelského jména navštivte %s.
Preview
Náhled
This is the text you submitted:
Toto je text, který jste vložili:
Preview:
Náhled:
NOTE: This preview shows the revision of the other author.
POZNÁMKA: Tento náhled zobrazuje revize od jiného autora.
Preview only, not yet saved
Toto je pouze náhled, změny dosud nejsou uloženy
Editing Preferences
Úpravy nastavení
User Information:
Informace o uživateli:
Your User ID number: %s
Vaše ID číslo uživatele: %s
UserName:
Jméno uživatele:
(blank to remove, or valid page name)
(prázdné, pokud chcete jméno odstranit, jinak jméno platné stránky)
Set Password:
Nastavit heslo:
(blank to remove password)
(prázdné, pokud chcete heslo odstranit)
Passwords allow sharing preferences between multiple systems.
Hesla umožňují sdílení preferncí mezi více systémy.
Passwords are completely optional.
Hesla jsou naprosto nepovinná.
Administrator Password:
Heslo administrátora:
(Administrator passwords are used for special maintenance.)
(Hesla administrátorů slouží pro zvláštní údržbu.)
Include this address in the site email list.
Zahrnout tuto adresu do e-mailového seznamu této site.
(Uncheck the box to remove the address.)
(K odstranění adresy odškrtněne zaškrtávátko.)
Email Address:
E-mailová adresa:
Default days to display:
Výchozí počet zobrazených dnů:
Most recent changes on top
Nejnovější změny umístit nahoru
Show all changes (not just most recent)
Ukázat všechny změny (nejen ty nejnovější)
Hide minor edits
Skrýt menší úpravy
Show minor edits
Ukazovat menší úpravy
Show only minor edits
Ukazovat pouze menší úpravy
Minor edit display:
Způsob zobrazení menších úprav
Use "changes" as link to history
Používat "× změněno" jako odkaz na historii
Differences:
Rozdíly:
Show (diff) links on %s
Zobrazovat odkazy (rozdíly) na %s
Show differences on all pages
Ukazovat rozdíly na všech stránkách
No differences on %s
Žádné rozdíly v %s
Major
Významné
Minor
Menší
Author
Autor
Default difference type:
Výchozí typ zobrazených rozdílů:
Misc:
Různé:
Server time:
Čas na serveru:
Time Zone offset (hours):
Posunutí časového pásma (v hodinách):
Use 100% wide edit area (if supported)
Používat 100% šířky editační oblasti (je-li podporováno)
Edit area rows:
Počet řádků editační oblasti:
columns:
a počet sloupců
Show link bar on top
Zobrazovat řádek odkazů také nahoře
Add "Random Page" link to link bar
Přidat odkaz "Náhodná stránka" do řádku odkazů
Saving Preferences
Ukládám nastavení
Invalid UserID %s, preferences not saved.
Neplatné ID uživatele %s, nastavení nebyla uložena.
(Preferences require cookies, but no cookie was sent.)
(Nastavení vyžadují cookie, ale žádné nebyly poslány.)
UserName removed.
Jméno uživatele bylo odstraněno.
Invalid UserName %s: not saved.
Neplatné jméno uživatele %s: neuloženo.
UserName must be 50 characters or less. (not saved)
Jméno uživatele může být nejvýše 50 znaků dlouhé. (neuloženo)
UserName %s saved.
Jméno uživatale %s bylo uloženo.
Password removed.
Heslo bylo odstraněno.
Password changed.
Heslo bylo změněno.
Administrator password removed.
Heslo administrátora bylo odstraněno.
Administrator password changed.
Heslo administrátora bylo změněno.
User has administrative abilities.
Uživatel má možnosti administrátora.
User has editor abilities.
Uživatel má možnosti editora.
User does not have administrative abilities.
Uživatel nemá možnosti administrátora.
(Password does not match administrative password(s).)
Heslo neodpovídá administrativnímu heslu(-ům).)
Local time:
Místní čas:
Preferences saved.
Nastavení byla uložena.
Could not read from %s:
Nemohu číst z %s:
Could not get mail lock
Nemohu získat zámek pošty
Could not append to %s:
Nemohu přidávat k %s:
Could not overwrite %s:
Nemohu přepsat %s:
Index of all pages
Rejstřík všech stránek
Login
Přihlášení
User ID number:
ID číslo uživatele:
Password:
Heslo:
Login Results
Výsledky přihlášení
Login for user ID %s complete.
Přihlášení pro uživatele ID %s bylo dokončeno.
Login for user ID %s failed.
Přihlášení pro uživatele ID %s neuspělo.
Could not get user-ID lock
Nemohu získat zámek k ID uživatele
Search for: %s
Hledáno: %s
%s pages found:
Nalezeno %s stránek:
Full Link List
Úplný seznam odkazů
Editing not allowed for %s.
%s není dovolena editace.
SampleUndefinedPage
UkazkaNedefinovaneStranky
%s cannot be defined.
%s nemůže být definováno.
Sample_Undefined_Page
Ukazka_Nedefinovane_Stranky
[[%s]] cannot be defined.
[[%s]] nemůže být definováno.
Could not get editing lock
Nemohu získat zámek pro úpravy
Normal Unlock.
Normální odemčení.
Removing edit lock
Odstraňuji zámek pro úpravy
This operation may take several seconds...
Tato činnost může trvat několik vteřin...
Forced Unlock.
Vynucené odemčení.
%s log error:
%s logovací chyba:
can not write diff_log
nemohu zapsat log rozdílů
Maintenance on all pages
Údržba všech stránek
Maintenance not done.
Údržba nebyla provedena.
(Maintenance can only be done once every 12 hours.)
(Údržba může být prováděna jen jednou za 12 hodin.)
Remove the "maintain" file or wait.
Odstraňte soubor "maintain" nebo čekejte.
Could not get maintain-lock
Nemohu získat zámek pro údržbu
Processing rename/delete commands:
Provádím příkazy přejmenovat/odstranit:
This operation is restricted to site editors only...
Tato činnost je povolena pouze editorům site...
This operation is restricted to administrators only...
Tato činnost je povolena pouze administrátorům...
Set or Remove global edit lock
Nastavení nebo odstranění globálního zámku pro úpravy
Edit lock created.
Zámek pro úpravy byl vytvořen.
Edit lock removed.
Zámek pro úpravy byl odstraněn.
Set or Remove page edit lock
Nastavení nebo odstranění zámku pro úpravy stránky
Missing page id to lock/unlock...
Chybějící ID stránky při zamykání/odemykání...
Lock for %s created.
Zámek pro %s byl vytvořen.
Lock for %s removed.
Zámek pro %s byl odstraněn.
END_OF_TRANSLATION

UseModWiki | RecentChanges | Preferences
Edit text of this page | View other revisions | Search MetaWiki
Last edited February 11, 2017 12:03 pm by MarkusLude (diff)
Search: