[Home]CatalanTranslation

UseModWiki | RecentChanges | Preferences

# Translated by Montxo Vicente i Sempere (montxo@akramedia.net).
%Translate = split('
',<<END_OF_TRANSLATION);
Could not create %s
No s'ha pogut crear %s
Showing revision %s
S'està mostrant la revisió %s
Revision %s not available
La revisió %s no és disponible
showing current revision instead
s'està mostrant aleshores la versió actual
Updates since %s
Modificacions des del %s
Updates in the last %s day
Modificacions en el darrer %s dia
Updates in the last %s days
Modificacions en els darrers % dies
Could not open %s log file
No s'ha pogut obrir el fitxer de registre %s
Error was
La fallida fou
Note: This error is normal if no changes have been made.
Nota: Aquesta fallida és normal si no s'han fet canvis.
Could not open old %s log file
No s'ha pogut obrir l'antic fitxer de registre %s
for %s only
només per a %s
%s day
%s dia
%s days
%s dies
List new changes starting from
Llistar nous canvis començant per
No updates since %s
No hi ha modificacions des de %s
Page generated %s
Pàgina generada %s
(edit)
(editar)
(diff)
(modificacions)
changes
canvis
History of %s
Historial de %s
Revision %s
revisió %s
View
Vore
Edit
Editar
Diff
Comparar
by
per
Preferences
Preferències
Random Page
Pàgina aleatòria
ID %s
Identificatiu %s
from %s
de %s
[Home]
[Inici]
redirected from %s
redireccionat des de %s
Edit revision %s of this page
Editar la revisió %s d'aquesta pàgina
Edit text of this page
Editar el text d'aquesta pàgina
This page is read-only
No es poden fer modificacions en aquesta pàgina
View other revisions
Vore altres revissions
View current revision
Vore la revisió actual
Last edited
Darrera edició
Edited
Editada
Warning
Avís
Database is stored in temporary directory %s
La base de dades és desada al directori temporal %s
Search:
Cercar:
Your browser should go to the %s page.
El teu navegador hauria d'anar cap la pàgina %s.
If it does not, click %s to continue.
Si no ho fa, clica en %s per a continuar.
Thanks for editing...
Gràcies per editar...
Thank you for editing %s.
Gràcies per editar %s.
Link to another page...
Enllaçar cap una altra pàgina...
Follow the %s link to continue.
Seguisca l'enllaç %s per a continuar.
alternate
alternatiu
search
cercar
major diff
modificació gran
minor diff
modificació petita
author diff
modificació dels autors
major
gran
minor
petit
author
autor
(The revisions are identical or unavailable.)
(Les revissions són idèntiques o inaccessibles).
no other diffs
no hi ha altres comparacions
No diff available.
No hi ha cap comparació disponible.
Difference (from revision %s to current revision)
Comparació (de la revisió %s amb la revisió actual)
No diff available--this is the first %s revision.
No hi ha comparació disponible--aquesta és la primera %s revisió.
Difference (from prior %s revision)
Comparació (de la darrera revisió %s)
Changed:
Canviat:
Removed:
Llevat:
Added:
Afegit:
Describe the new page here.
Descriu ací la nova pàgina.
Bad page version (or corrupt page).
Versió errònia de pàgina (o pàgina corrupta).
cant write %s
no puc escriure %s
Page name is too long: %s
El nom de la pàgina és massa llarg: %s
Page name may not contain space characters: %s
El nom de la pàgina no hi pot contindre caràcters d'espai: %s
Too many / characters in page %s
Hi ha hassa caràcters de barra inclinada a la pàgina %s
Invalid Page %s (subpage without main page)
Pàgina no vàlida %s (no pot haver-hi una subpàgina sense una pàgina principal prèviament)
Invalid Page %s (missing subpage name)
Pàgina no vàlida %s (hi manca el nom de la subpàgina)
Invalid Page %s (/ not allowed)
La pàgina no és vàlida %s (no es permès de posar el caràcter /)
Invalid Page %s
La pàgina no és vàlida %s
Invalid Page %s (must not end with .db)
La pàgina no és vàlida %s (no ha d'acabar amb ".db")
Invalid Page %s (must not end with .lck)
La pàgina no és vàlida %s (no ha d'acabar amb ".lck")
can not make %s
no es pot fer %s
Can not open %s
No es pot obrir %s
Invalid action parameter %s
Acció no vàlida del paràmetre %s
Invalid URL.
La URL no és vàlida.
Editing Denied
L'edició no és permesa
Editing not allowed: user, ip, or network is blocked.
L'edició no és permesa: s'hi ha blocat l'usuari, la ip, o la xarxa.
Contact the wiki administrator for more information.
Contacta amb l'administrador del wiki per a més informació.
Editing not allowed: %s is read-only.
L'edició no és permesa: %s és només per a llegir-ho.
Editing %s
Modificant %s
Editing revision %s of
Modificant la revisió %s de
Editing old revision %s.
Modificant la revisió antiga %s.
Saving this page will replace the latest revision with this text.
Si desa aquesta pàgina substituirà la darrera revisió amb aquest text.
Edit Conflict!
Conflicte en l'edició!
(This is a new conflict)
(Això és un nou conflict)
Someone saved this page after you started editing.
Algú alçà aquesta pàgina desprès que hages començat a editar-la.
The top textbox contains the saved text.
La caixa de text superior contè el text alçat.
Only the text in the top textbox will be saved.
Només el text que hi ha a la caixa superior serà alçat.
Scroll down to see your edited text.
Desplace cap avall per a vore el teu text editat.
Last save time:
Hora de la darrera alçada:
Current time is:
L'hora actual és:
Summary:
Resum:
This change is a minor edit.
Aquest canvi és una modificació petita.
Send email notification that %s has been changed.
Enviar un email d'avís sobre el canvi de %s.
Save
Alçar
Your user name is
El teu nom d'usuari és
Visit %s to set your user name.
Visite %s per a establir el teu nom d'usuari.
Preview
Vista prèvia
This is the text you submitted:
Aquest és el text que has lliurat:
Preview:
Vista prèvia:
NOTE: This preview shows the revision of the other author.
NOTA: Aquesta vista prèvia mostra la revissió de l'altre autor.
Preview only, not yet saved
Encara no se'n ha alçat. Això només és una vista preliminar.
Editing Preferences
S'està editant les Preferències
User Information:
Informació de l'usuari:
Your User ID number: %s
El teu número indicatiu d'usuari: %s
UserName:
Nom d'usuari:
(blank to remove, or valid page name)
(deixa'l buit per a treure'l, o altrament pots escriure un nom vàlid d'alguna pàgina)
Set Password:
Clau d'accès:
(blank to remove password)
(deixa'l buit per a treure la clau d'accès)
Passwords allow sharing preferences between multiple systems.
Les claus d'accès permeten la compartició de preferències entre diversos sistemes.
Passwords are completely optional.
Les claus d'accès són absolutament opcionals.
Administrator Password:
Clau d'accès de l'Administrador:
(Administrator passwords are used for special maintenance.)
(Les claus d'accès de l'Administrador es fan servir per a fer manteniments especials.)
Include this address in the site email list.
Incloure aquesta adreça a la llista de correu electrònic del lloc web.
(Uncheck the box to remove the address.)
(Si vol treure l'adreça, no marque la casella.)
Email Address:
Adreça Email:
Default days to display:
Nombre de dies a mostrar per defecte:
Most recent changes on top
Mostrar primer els canvis més recents
Show all changes (not just most recent)
Mostrar tots els canvis (no tan sols els més recents)
Hide minor edits
Amagar les modificacions petites
Show minor edits
Mostrar les modificacions petites
Show only minor edits
Mostrar només les modificacions petites
Minor edit display:
Mostrar les modificacions petites:
Use "changes" as link to history

Fer servir "chages" com a enllaç cap l'historial
Differences:
Diferències:
Show (diff) links on %s
Mostrar enllaços (diff) en %s
Show differences on all pages
Mostrar modificacions a totes les pàgines
No differences on %s
No hi ha modificacions en %s
Major
Gran
Minor
Petita
Author
Autor
Default difference type:
Mena de modificacions per defecte:
Misc:
Variats:
Server time:
Hora del servidor:
Time Zone offset (hours):
Diferència horària amb el servidor:
Use 100% wide edit area (if supported)
Fer servir el 100% de l'amplada de la finestra (si hi és permès)
Edit area rows:
Nombre de fileres de l'àrea d'edició:
columns:
Nombre de columnes de l'àrea d'edició:
Show link bar on top
Mostrar barra d'enllaços en la part superior:

Add "Random Page" link to link bar
Afegir l'enllaç de la "Pàgina aleatòria" a la barra d'enllaços
Saving Preferences
Alçant les Preferències
Invalid UserID %s, preferences not saved.
Les preferències no s 'han alçat perquè el número indicatiu de l'Usuari %s no és vàlid
(Preferences require cookies, but no cookie was sent.)
(Les Preferències requereixen galetes (cookies), però no s'ha enviat cap galeta.)
UserName removed.
S'ha tret el nom d'usuari.
Invalid UserName %s: not saved.
No se'n ha alçat perquè el nom d'Usuari %s no és vàlid.
UserName must be 50 characters or less. (not saved)
El nom d'usuari ha de tindre 50 o menys caràcters. (no se'n ha alçat)
UserName %s saved.
S'ha alçat el nom d'Usuari %s.
Password removed.
S'ha tret la Clau d'Accés.
Password changed.
S'ha canviat la Clau d'Accés.
Administrator password removed.
S'ha tret la Clau d'Accés de l'Administrador.
Administrator password changed.
S'ha canviat la Clau d'Accés de l'Administrador.
User has administrative abilities.
L'Usuari té permissos administratius.
User has editor abilities.
L'Usuari té permissos d'edició.
User does not have administrative abilities.
L'Usuari no té permissos administratius.
(Password does not match administrative password(s).)
(La Clau d'Accès no coincideix amb la (les) Clau(s) d'Accès.)
Local time:
Hora local:
Preferences saved.
Les preferències han estat alçades.
Could not read from %s:
No s'ha pogut llegir %s:
Could not get mail lock
No s'ha pogut obtindre un bloqueig del correu
Could not append to %s:
No s'ha pogut afegir a %s:
Could not overwrite %s:
No s'ha pogut substituir %s:
Index of all pages
Index de totes les pàgines
Login
Autentificació
User ID number:
Indicatiu d'usuari:
Password:
Clau d'Accès:
Login Results
Resultat de l'autentificació
Login for user ID %s complete.
L'autentificació per al indicatiu d'usuari %s ha estat completa.
Login for user ID %s failed.
Ha fallat l'autentificació per al indicatiu d'usuari %s.
Could not get user-ID lock
No s 'ha pogut obtindre el bloqueig de l'indicatiu d'usuari.
Search for: %s
Cercar:
%s pages found:
%s pàgines trobades:
Full Link List
Llista completa d'enllaços
Editing not allowed for %s.
No és permés l'edició de %s.
SampleUndefinedPage

%s cannot be defined.
No es pot definir %s.
Sample_Undefined_Page

[[%s]] cannot be defined.
No es pot definir [[%s]].
Could not get editing lock
No s'ha pogut obtindre el bloqueig de l'edició
Normal Unlock.
Desbloqueig Normal.
Removing edit lock
Llevar el bloqueig de l'edició
This operation may take several seconds...
Aquesta operació pot trigar uns segons...
Forced Unlock.
Desbloqueig Forçat.
%s log error:
%s error del registre:
can not write diff_log
no es pot escriure diff_log
Maintenance on all pages
Manteniment de totes les pàgines
Maintenance not done.
No s'ha realitzat el manteniment.
(Maintenance can only be done once every 12 hours.)
(El Manteniment només pot ser realitzat cada 12 hores.)
Remove the "maintain" file or wait.
Treure el fitxer "maintain" o esperar.
Could not get maintain-lock
No s'ha pogut obtindre el bloqueig del manteniment
Processing rename/delete commands:
Processant les ordres de reanomenar/esborrar:
This operation is restricted to site editors only...
L'ús d'aquesta operació és reservada per als editors del lloc web...
This operation is restricted to administrators only...
L'ús d'aquesta operació és reservada per als administradors...
Set or Remove global edit lock
Establir o llevar el bloqueig global d'edició
Edit lock created.
S'ha establert el bloqueig d'edició.
Edit lock removed.
S'ha llevat el bloqueig d'edició.
Set or Remove page edit lock
Establir o llevar el bloqueig d'edició de la pàgina
Missing page id to lock/unlock...
Hi manca l'indicatiu de la pàgina per a blocar/desblocar...
Lock for %s created.
S'ha establert el bloqueig d'edició per a %s.
Lock for %s removed.
S'ha llevat el bloqueig d'edició per a %s.
END_OF_TRANSLATION


La varietat del català emprada en la traducció és l'occidental. En qualsevol cas, s'ha intentat seguir un vocabulari estàndard. Aquesta traducció s'ha fet d'una tirada, així que molt probablement li caldrà unes quantes revissions independents.

Montxo.


UseModWiki | RecentChanges | Preferences
Edit text of this page | View other revisions | Search MetaWiki
Last edited October 2, 2011 5:52 pm by MarkusLude (diff)
Search: